Undervisningsmiljø

 Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøvurdering 2019/20 og handlingsplan.

Skolens undervisningsmiljø i skoleåret 2019/20 blev ved en spørgeskema undersøgelse medio

februar 2020 vurderet af skolens elever.

146 af skolens fra 0.kl -9.kl elever besvarede et spørgeskema om undervisningsmiljøet på skolen.

I spørgsmålene blev skolens faglige trivsel, social trivsel og det psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

For hvert spørgsmål blev der givet flere svarmuligheder.

Ud fra svarene ses, at der er en generel tilfredshed med undervisningsmiljøet på Amager’s International School.

Det psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Eleverne fra 0 – 9.klasse er blevet stillede 10 spørgsmål om både det psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på skolen. De er blevet stillede spørgsmål om rengøring og toilet forhold på skolen, om møblerne, lys og lugt i klasseværelser og også om fællesarealer.

Overalt var resultatet positive  f.eks, Er der flot på skolen?

Ja, meget = 91%    Ja, lidt = 7%  Nej = 2%

Det har også gjørt os opmærksom på områder som kan forbedres for eksempel;

Jeg synes godt om møblerne i min klasse.

Helt enig = 10%      Enig = 25%     Hverken enig eller uenig = 41%       Uenig = 16%      Helt uinig = 8%

                          

Det social trivsel undervisningsmiljø

3 – 5 kl – Er du glad for din klasse?               Ja: 95%                         Nej: 5%

3 – 5 kl – Er du glad for din skole?                 Ja: 95%                         Nej: 5%

3 – 5 kl – De fleste af elever i min klasse er venlige og hjælpsomme?    Ja: 86%          Nej: 14%

3 – 5 kl – Jeg klarer mig godt fagligt i skolen?   Ja: 100%                      Nej: 0%

3 – 5 kl – Jeg kan godt lide pauserne i skolen? Ja: 99%                         Nej: 1%

3 – 5 kl – Er du blevet mobbet i dette skoleår?  Ja: 24%                         Nej: 76%

3 – 5 kl – Har du selv mobbet nogen i skolen dette skoleår?   Ja: 15%                     Nej: 85%

3 – 5 kl – Kan du koncentrare dig i timerne?     Ja: 90%                         Nej: 10%

3 – 5 kl – Er undervisningen spændende?       Ja: 92%                         Nej: 8%

3 – 5 kl – Er undervisningen kedelig?              Ja: 20%                         Nej: 80%

3 – 5 kl – Jeg er god til at arbejde sammen med andre.    Ja: 96%                  Nej: 4%

 Det faglig trivsel undervisningsmiljø 6 – 9. kl

Er Undervisning spændede?  Ja: 83%  Nej: 17%

Hjælper dine lærer med at lære på måder, som virker godt?  Ja: 88%  Nej: 12%

Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det?  Ja: 75%  Nej: 25%

Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne?  Ja: 65%  Nej: 35%

Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro?  Ja: 75%  Nej: 25%

Jeg gør gode faglige fremskrit i skolen?  Ja: 100%  Nej: 0%

Er du glad for din klasse?  Ja: 89%  Nej: 11%

Er du glad for din skole? Ja: 99%  Nej 1%

 

 Vi bruger alle resultaterne til at arbejde videre på til at forbedre undervisningsmiljøet på skolen.

Vi har lavet en handleplan, som vi er godt igang med og har allerede nye lamper, bedre wifi-dækning, spejle i badeværelser og omklædningsrum og generel maling i skolen. Fodboldbanen og baskenettet er reparerede og flere skraldespande er til rådighed.

Handlingsplan for de kommende skoleår vil være, at der gennem dialog/samtale mellem skolens personale og elever, tilgodeses at der til stadighed sættes fokus på og udvikles på et godt undervisningsmiljø.

 

 

 

En undervisningsmiljøvurdering skal gennemsføres mindst hvert 3. år.

En vurdering af uddannelsesstedets sikkerheds-og sundhedsmæssige forhold, samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø skal vurderes.

I 2016/17 har vi  gennemført en undervisningmiljøvudering  med fokus på det psykiske og æstetiske miljø på skolen.

Eleverne fra 0 – 9.klasse er blevet stillet 10 spørgsmål om både det psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på skolen. De er blevet stillet spørgsmål om rengørings- og toiletforhold på skolen, om møblerne, lys og lugt i klasseværelser og også om fællesarealer.

Overalt var resultaterne positive, for eksemplel;

Elevene er tilfredse med, hvordan skolen ser ud, at der er ro i klassen, gode steder til gruppearbejde og udluftning i klasserne. Eleverne er glade for at komme i skolen og de føler sig trygge.

 

Denne undersøgelse har også gjørt os opmærksomme på områder, som kan forbedres, for eksempel:

Møblerne i klasserne, rengøring på toiletterne, renovering af slidte trægulve.

 

Vi bruger alle resultaterne til at arbejde videre på til at forbedre undervisningsmiljøet på skolen. Vi har lavet en handleplan, som vi er godt igang med og har allerde en ny sandkasse, friskmalede klassværelser, nye møbler i 0.kl og 9.kl. Bedre rengøring på toiletter og ny varmlufthåndtørrere. Fodboldbanen og baskenettet er reparerede og flere skraldespande er til rådighed.

 

 

Undervisningsmiljøvurdering 2015/16

En undersøgelse af vores undervisningsmiljø blev lavet ved brug af et spørgeskema fra DCUM.dk

Alle svar blev gennemgået og resultater blev fremlagt.

Overordnet er de fleste elever glade for at komme i skole og er tilfredse med deres undervisningsmiljø. Vi blev gjørt opmærksom på ting, som ikke var tilfredsstillende og skulle forbedres. Vi fik også at vide, hvilke områder der fungerer fint.

 

Områder, som skal forbedres:

Udluftning i  (5.kl),  Lys i 8. kl & 5 .kl

Udendørs områder:

Fodboldbane skal repareres, flere skraldespande til rådighed, basketnettet skal repareres

 

Områder, som fungerer:

Garderobeområde, toiletter, filmrum, kunstlokaler, idrætshal, kantine, SFO- område,

Fysiklokale, 0. & 1. klasse, 8. & 9. klasse, legeplads.

 

Resultaterne er blevet inkluderet i vores videre planlægning af forbedringer i vores undervisningsmiljø.

 

 

 

CCF15042017_00001
IMG_6792-2
IMG_6540
IMG_6217
IMG_6221