Evaluering af undervisningen

Evaluering, 2021

 

Der findes to evalueringskrav til undervisningen på de frie grundskoler:

 • Skolerne skal evaluere elevernes udbytte af undervisningen
 • Skolerne skal evaluere skolens samlede undervisning og lave en opfølgningsplan

På Amagers International School laver vi løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og af skolens samlede undervisning.

 • For at evaluere effektiviteten og kvaliteten af læseplanerne afholdes der lærermøder for de enkelte klasser og de enkelte fag for hvert klassetrin.
 • Eleverne bliver inddraget i løbende evaluering af deres egen læring gennem brug af bl.a. logbøger, reflektionstavler eller spørgeskemaer.
 • For at sikre en god overgang fra årgang til årgang holder vi et fælles pædagogisk lærermøde, hvor elevplanerne bliver gennemgået og opdateret, så de er tilpassede den enkelte elevs behov.
 • For at præsentere elevplanerne og evalueringsmetoderne for forældrene, afholdes der i efteråret et fælles forældremøde for hver klasse.
 • For at holde forældrene orienterede om deres barns faglige og sociale fremskridt, skrives der hver vinter og forår en udførlig, opsummerende evaluering. Der afholdes mindst en skole-hjem samtale i løbet af året.
 • Skolen gør brug af små test, frivillige nationale test og eksamensprøver for at lærere og elever helt konkret kan se de faglige fremskridt. På den måde kan elevplanen revideres undervejs.

 

Disse tiltag samt inddragelse af spørgeskemaer fra elever, forældre og alle medarbejdere, undervisningsmiljø-vurderinger, eksternt tilsyn, med mere giver et bredt overblik over elevernes udbytte af undervisningen og skolens samlede undervisning.

 

HUMANISTISKE FAG

Dansk

Elevernes faglige udvikling, standpunkt samt generelle udbytte af undervisningen er i løbet af skoleåret blevet evalueret jævnligt. Det har generelt været en udfordrende periode med mange skift og tilpasninger i den givne situation, men lærerne er overordnet tilfredse med elevernes udbytte i danskfaget.

I indskolingen har der været fokus på bogstavtræning og læsning gennem læsekurser, leg og læring, konkret forståelse og daglig dosis, således at alle elever mestrede læsning ved udgangen af 1. klasse. Dette har givet eleverne en god basis for det videre forløb samt stolthed i at gå i skole.

Der har været udfordringer ved at lærerne efter den første lockdown i foråret 2020 og den lange sommerferie måtte bruge en del tid på at gennemgå de grundlæggende færdigheder i starten af det nye skoleår. Men fjernundervisningen i 2021 fungerede godt ud fra de givne forhold, og vi vil fremadrettet styrke dansk læsning gennem flere læsekampagner - også i ferietiderne.

På mellemtrinet anvendtes læsebogen Fandango, som introducerer analysebegreberne i danskfaget, og der var fokus på læsning, stavning, skriftlig fremstilling, grammatik og mundtlige fremlæggelser, bl.a. i projekter, samarbejde i grupper samt individuelt selvstændigt arbejde.

Der har tidligere været et skift til et andet forløb i grammatik, men det er blevet evalueret at genindføre det gamle system til næste skoleår for at forbedre elevernes resultater. Desuden er nogle af teksterne i fagbøgerne meget svære for eleverne, så lærerne har fundet supplerende tekster, der tilgodeser fællesmål, og de vil blive inddraget i forberedelserne af nyt skoleår.

I udskolingen har det været en udfordrende tid med fjernundervisning, men de fleste elever har med hjælp fra lærerne taget ansvar for situationen og klaret både mundtlige og skriftlige opgaver. Det kan evalueres, at der også har været fordele, bl.a. har de stille elever fået mere plads til at udfolde sig og mange udviser større kompetence i brugen af computer. Dette vil derfor tages med i planlægningen fremadrettet.

Elevernes feedback har været, at de på alle klassetrin føler, at deres færdigheder i danskfaget er blevet styrket, og at de når deres mål.

 

Fremmedsprog – Vi underviser i engelsk og tysk, engelsk er fra 1. klasse og tysk fra 6. klasse.

 

Engelsk

Eleverne viser en stor interesse i faget engelsk allerede fra 1. klasse. Det virker som et naturligt forløb for dem, at de gennem læsning, dannelse af korte sætninger og leg og læring tilegner sig sproget meget hurtigt. I en hverdag med media, hvor engelsk er hovedsproget, bliver eleverne motiverede til at lære engelsk både mundtligt og skriftligt.

Der arbejdes med grammatik og retskrivning, og der er stor fokus på føring af dialoger og sprogforståelse. Bogen ”First choice” blev anvendt til undervisningen i mellemtrinnet og vi har brugt ”Clio online Portalen” bl.a. i udskolingen. I 2020 skiftede vi over til ”Gyldendals engelsk portal” i udskolingen efter elevernes og lærernes evaluering i slutningen af 2018-19.  Grunden var at Gyldendals materialer var mere aktuelle og havde mere relevante temaer.

Elevernes feedback er, at de føler, at de er gode til engelsk, både i sprogforståelse samt mundtligt og skriftligt arbejde. De er stolte over at være gode til engelsk, og de kan bruge det i deres hverdag. Eleverne kan lide, at der er meget visuel- og tavleundervisning samt brug af IT i timerne, men de kan også lide at arbejde alene med opgaver. Temadage og udenlandstur er populære.

 

Tysk

Vi har arbejdet ud fra Gyldendals fagportal og deres årsplan i tyskfaget.

Vi har arbejdet struktureret efter tilrettelagte forløb, og endvidere med opgaver direkte udarbejdet til klassens behov. Vi har arbejdet med emner som fx ‘Verkehr’ (trafik) og ‘Meine Wirtuelle Welt’ (Min virtuelle verden) med ordforrådsudvidende opgaver. Eleverne har både arbejdet individuelt, i grupper, virtuelt og på papir.

Vi har arbejdet med grammatik via portalen og lavet opgaver og øvelser til grammatikken i kontekst, for at undgå at grammatikopgaverne bliver undervist i et vakuum. Grammatikken skal helst implementeres i noget, der giver mening for eleverne, for at de efterfølgende og efterhånden bedre kan omsætte den i deres egen sprogproduktion.

Vi har lavet faglige lege for at skabe lyst til læring og motivation.

Elevernes feedback er, at de fleste har forbedret deres tyskfærdigheder, og at de har nået deres mål. De kan lide at arbejde med Gyldendals Online undervisningsportal. Gennemsnitseksamenskarakteren viser, at de holder et jævnt niveau i mundtlig tysk og har en fin forbedring i deres skriftlige resultater.

Historie

I historieundervisningen har vi arbejdet med elevernes historiebevidsthed, forståelse af historiske begivenheder samt sammenhængen mellem disse to. Der var ekstra fokus på kilder og kildekritik i mellemskolingen, fordi nogle af børnene igennem en evaluering udtrykte, at de stadigvæk ikke havde fanget brugen af kilder. Differentiering var en meget vigtig tilgang i dette fag . Kilder blev fx efterfølgende introduceret gennem en ”leg”, som vi ”legede” mange gange i løbet af året. Det var en stor succes efterfølgende, og børnene har virkeligt efterfølgende fået det på rygraden.

I historie bruger vi ofte videoer, billeder og lydfiler. Det har børnene evalueret rigtig godt på. Det tværfaglige arbejde med bl.a. billedkunst og IT har været meget givende for eleverne. Det, der kan være udfordrende i faget, er fagudtryk og begreber, og det skal der arbejdes mere på. Vi har været på tur til historiske bygninger og steder i København som supplement til deres klasseundervisning.

Udskolingen har arbejdet ud fra grundbogen ”Ind i historien” og har samtidig set film og dokumentarer vedrørende de forskellige emner og temaer. Undervisningen er foregået på forskellige måder for at optimere elevernes interesse, da det som historielærer har været vigtigt at holde interessen og engagementet kørende på en stabil måde for eleverne.

Emner/temaer har været udvalgt i kronologisk rækkefølge ud fra bogen. De historiske tidsperioder, tidslinjen, dokumentarer, film, billeder og rollespil har på forskellig vis været en fast del af undervisningen. Der har desuden været mundtlige fremlæggelser fra elevernes side.

Ud fra elevernes evaluering kan vi konkludere, at de har fundet undervisningen interessant, spændende og lærerig. De har dog ønsket flere mundtlige fremlæggelser i form af grupper i stedet for klasseundervisning. Rollespil har de også været glade for. Klassens tur til historiske bygninger og steder i København er vellidt. Det vurderes, at eleverne har opnået deres mål i historie.

 

Samfundsfag

I samfundsfag arbejder vi ud fra Gyldendals samfundsfagsportal som har forskellige forløb og dokumentarer, der har været relevante i forhold til undervisningen.

Kompetencemålene er blevet opfyldt med henblik på samfundsfaglige metoder ved hjælp af færdigheds- og vidensmål med det forbehold, at det undervejs er blevet justeret, hvis det har været nødvendigt at fordybe sig for at nå fagets slutmål.

Der har været fokus på, at eleverne i faget har opnået viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundets udvikling og stille sig kritisk til, hvad der foregår med fokus på fagord og fagbegreber i faget. Mit mål har været at eleverne i både 8. og 9. klasse skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

Jeg kan konkludere, at eleverne har opnået forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. De har opnået forståelsen af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de har samtidig fået styrken til at kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv. De har lært at forholde sig til demokratiske spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet via diskussioner, debatter og dueller i klasseundervisningen.

Eleverne er desuden løbende blevet evalueret i undervisningen via mundtlige præsentationer og fremlæggelser med fokus på eksamen.

Eleverne fra begge klasser har været yderst tilfredse med min undervisningsmetode. De har fundet den lærerig, motiverende og spændende, og de synes jeg besidder struktur, system og en masse viden og engagement for faget.

 

Naturfag og matematik

I indskolingen har der været fokus på at lære de grundlæggende ord og begreber, samt opnå færdigheder indenfor det matematiske og naturfagene. Eleverne udtrykker en glæde ved og nysgerrighed i at lære, undersøge og opnå viden i disse fag. Introduktion af on-line ressourcer og arbejde med IT i undervisningen har visuelt understøttet deres læring. Der lægges vægt på variation i undervisningen og at skabe et trygt indlæringsmiljø, hvor eleverne tør spørge om hjælp.

Der skal være mere visuel og praktisk undervisning for at supplere indlæring af fagudtryk og fænomener i fagene. Det har været en udfordring at gennemføre ture ud af huset (specielt under lockdown 2020), men det er et ønske for fremtiden, at der bliver flere eksperimenter, udendørs læring og besøg i naturen. Forhåbentlig kan vi komme på lejrtur igen, når lockdown er ophævet.

Der er en progression i undervisningen i udskolingen, hvor et forløb som inddrager både det matematiske og naturfagene udmønter sig i en højere forståelse af fagene. Eleverne udviser interesse for fagene og kan lide at deres læring er baseret på, hvad de ved i forvejen, som så opbygges yderligere.

Lærerne laver løbende evaluering af elevernes udbytte i udskolingen gennem test og prøver, gruppearbejde, fremlæggelser og skriftlige rapporter. Disse test er en målestok for undervisningens effekt og har dannet grundlag for vejledning af den enkelte elev og for undervisningsplanlægning.

Lærerne erfarer, at eleverne har fået et godt udbytte af deres undervisning og når mange trin- og slutmål.

 

 

PRAKTISK/MUSISKE FAG.

Håndværk og design

Eleverne har lært om farvehjulet, primære og sekundære farver, arbejdet med nye teknikker i anvendelsen af forskellige typer farvelægning- og maleri-materialer. De har nydt at tegne, farvelægge, male med akvarel og akrylfarver, lavet kunstcollage, decoupage, tryk med blade, papirblomster og 3D figurer med karton og trylledej. Eleverne har yderligere eksperimenteret og lært at male med akvarel, farvepasteller og akrylfarver. De har også udarbejdet flere kunstcollager. Elevernes færdigheder i at anvende saks med mere præcision, samt at kombinere forskellige materialer på en æstetisk måde, er blevet forbedret.

De havde kreative aktiviteter i forbindelse med Halloween, Jul og Fastelavn.  Tværfagligt har vi kombineret med billedkunst og natur/teknik. Alle elever har avanceret deres færdigheder. Kvaliteten af elevernes kunstneriske udtryk er gradvist blevet bedre og de har generelt været stolte af deres kreationer. Vi har jævnligt udstillet elevernes tegninger, collager og malerier både i og udenfor klassen.

Baseret på det faktum, at vi har nået vores mål i vores årsplan, samt elevernes regelmæssige positive kommentarer, undersøgelsesresultaterne og min observation af deres gradvise udvikling i at skabe kunstneriske kreationer, har undervisningen været succesfuld. Eleverne har generelt oplyst, at de har nydt at forbedre deres færdigheder ved at lære flere nye teknikker i faget igennem skoleåret.

 

Billedkunst

Vi har arbejdet med forskellige metoder og emner, og blandet det løbende for at holde det hele spændende og interessant. Men dog med fokus på at opnå det ønskede mål for hver måned. Den månedlige afsluttende opgave giver dem værktøjer og forståelse for at billedkunst har et større formål, og det er anvendeligt tværfagligt, især til projekter og temauge.

Vi har arbejdet med farveforståelse, materiale og redskaber, tegne og farvelægning, maling, kunstretninger og projekter.

Eleverne har givet god feedback. De fleste elever har sagt, at de har forstået det, de har lært. De nyder, når vi hører musik til tegnetimer. Der er også nævnt at instruktionerne er gode og klare, så de ved, hvad de skal lave, når de har billedkunst, så det gør det sjovere.

Projekterne i år har været en succes, som flere elever nævner som noget, der gjorde stort indtryk og huskes klart. De var vilde med de store projekter, jeg har kørt på hvert klassetrin, såsom skraldekunst, graffiti tema, dyr og fantasi, quilling og surrealisme.

De fleste elever nævnte, at de elsker at tegne, tegnekonkurrencer og vil have mere tegne- og farvetid. De nyder ligeledes at male og de vil også gerne have mere af det.

Eleverne er mere bekendte med visse kunstretninger, som krydser over i billedanalyse fra dansk. Der kan spores en begejstring hos eleverne, når de kan svare på spørgsmål, fortælle om stilen og hvad den eventuelt repræsenterer, bruge deres viden fra danskundervisningen og de finder ud af, hvordan vi anvender billedanalyse til at få en følelse/et budskab frem hos publikum.

Vi har opnået mange færdigheder i billedkunst og lagt et godt grundlag til at bygge videre på. Det har virket godt at fastlægge emner og områder for hvert klassetrin for at opnå kontinuitet, som der kan bygges videre på for hvert klassetrin. Det styrker deres viden med repetition og så at introducere noget nyt og tage det i brug med det samme ved at lave et projekt.

Vi har fastlagt gode rutiner og fået bygget en god basal viden, så vi vil gerne beholde de tiltag, der har været, såsom målrettede opgaver, og ny teknik/metoder/midler hver måned for at holde det spændende og læringen kørende, så det ikke bliver passiv tegnetid.

Vi vil fortsætte med forskellige materialer og også med at genbruge ting for at fremme miljøbevidstheden og genskabe smuk kunst, de kan være stolte af.

 

Idræt

For at sikre os, at de planlagte trin- og slutmål bliver opnået, foretages løbende evalueringer af faget idræt.

I den undervisningsmetode, som bliver brugt på skolen, findes der i forvejen indarbejdet to evalueringsformer:

 • En kortsigtet, hvor evalueringen foregår hver 3. uge
 • En langsigtet, hvor elevernes faglige kunnen evalueres 2 gange om året (halvårs rapporter – forældrene bekendtgøres med disse rapporter)

Herudover følges Undervisningsministeriets retningslinjer omkring evaluering af faget idræt. Der bliver foretaget evalueringer på samtlige klassetrin på skolen fra BH. klassen til 9. klasse. Evalueringsformerne afhænger af klassetrin, aktivitet, den fysiske kunnen, læringsmålet, årsplanen, elevernes selvforståelse og læringsparathed.

Eftersom det centrale kundskab og færdighedsområder (kroppen og dens muligheder, idrættens værdier og idrætstraditioner og kulturer) udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet foretages evalueringer ligeledes igennem en helhedsvurdering.

Evalueringen bliv udført ved at teste elevernes viden om udførelsen af forskellige øvelser samt igennem dialog med eleverne.

Indenfor området ”idrættens værdier” er der lagt større fokus på udvikling af elevernes evner til at samarbejde og udvise social opmærksomhed, således at alle elever uanset deres forudsætninger og formåen oplever accept.

På baggrund af evalueringsresultatet kan det konstateres, at de planlagte trinmål blev opnået og eleverne er meget glade for idræt.

I udskolingen har elevernes feedback fra både undervisning og eksamen været meget positiv. De værdsatte, at undervisningen var varieret, men også at have en plan over, hvad de skulle opnå trin for trin. Eleverne gav udtryk for at deres eksamen i idræt var en god oplevelse. Både praksis og teori, dels terminsprøven, har hjulpet dem rigtig meget på vej, og de følte sig godt rustede til at klare opgaverne både i praksis og teoretisk.

 

Musik

Undervisningen har været sjov og udfordrende for alle klassetrin i musikfaget.

Vi har for eksempel udvidet vores sangrepertoire og lært at synge flerstemmigt. Vi har øvet os på sammenspil gennem rytmelege med de forskellige instrumenter i musiklokalet og har skrevet og komponeret vores egen sang.

Vi har flere ressourcer i musiklokalet og bedre udstyr i år, som var et mål fra sidste år. Der blev købt lydudstyr, keyboard og andre instrumenter. Dette har gjort, at vi har kunnet komme igennem alle kompetenceområderne i musikfaget. Der er stadig lidt vej igen.

Der skal arbejdes lidt på organiseringen af lokalet og materialerne. Eleverne skal have et lidt større ansvar og medindflydelse.

Årsplanen for alle klassetrin blev gennemført og eleverne har været glade for de forskellige forløb vi har været igennem. Nogle mere end andre. Nogle af de større elever har efterspurgt sange, de kender, til sammenspil. Dette skal være et mål for næste skoleår.

Eleverne kan godt lide at optræde til vores skoleforsamling og fester. De elsker at synge, danse og lave deres egne koreografier.

 

 

Skolens samlede evaluering evalueres løbende gennem året på pædagogiske møder, lærermøder og med ledelsen. Skolens og elevernes samlede udbytte er drøftet på vores pædagogiske dage og en opfølningsplan er lavet. Det er naturligt for skolen at inddrage følgende aktiviteter som en del af vores samlede evaluering.

 

Læringsmiljø

Vi mener, at læring bedst foregår i et udfordrende, respektfuldt og anerkendende miljø. Derfor er én af skolens vigtigste opgaver at udfordre hver elev optimalt – både socialt og fagligt – med passende hensyn til hver elevs formåen. Derfor uddanner vi eleverne i vores studiemetode, som er beskrevet i bogen Lær Hvordan Man Lærer som er en del af vores værdigrundlag.

Vi mener, at læring både skal omfatte individuel fordybelse og fælles aktiviteter. Den rette balance sikrer fortsat læringsglæde, at rammerne for læring skal være kendte og lette at forstå. Vores ordensregler skal skabe et trygt og sikkert miljø for alle.

Vi ønsker, at vore elever oplever, at uddannelse ikke blot er en nødvendighed, men tillige en glædelig aktivitet, som bidrager til et arbejdsomt, kreativt og dynamisk liv, en uddannelse der åbner døren for videre uddannelse.

Vi ønsker at give vore elever en grunduddannelse, der hjælper dem til at deltage i og tage ansvar for vort demokratiske samfund – som ligestillede individer og som del af fællesskabet.

     

Undervisningsmiljø & Trivsel
På baggrund af elevundersøgelser konstaterede vi, der var en meget god stemning mellem eleverne og lærere og eleverne imellem, desuden nyder de fleste elever at gå i skole. Vi er blevet anmodet om at foretage renoveringer af nogle ældre klasseværelser, og dette vil blive gjort. En fornyelse af udendørs legeområder er også blevet planlagt. Der er en mere detaljeret beskrivelse af undervisningsmiljø på vores hjemmeside.

 

Forældreevaluering

Fra adspurgte forældre har skolen konstateret, at forældrene er tilfredse med skolen på grund af godt omdømme, kvaliteten af engelskundervisningen, godt disciplineret miljø, gode resultater, god kontakt med lærerne/skolen og på grund af det internationale miljø. Forældre har også udtrykt, at de kan lide vores måde at undervise eleverne på med at gøre dem mere selvstændige og ansvarlige for deres egen læring ved brug af Studieteknologi. Skole-hjem-samtaler holdes hvert år.

 

Nationale test

Det er ikke et krav, at friskoler deltager i de nationale test, som folkeskoler laver, men vi har taget det som en udfordring på frivillig basis at gennemføre nogle af prøverne i dansk, matematik og engelsk på forskellige klassetrin. Gennemførelse og resultater af disse prøver giver os et godt evalueringsgrundlag, hvor vi kan måle vores elevers færdigheder i forhold til Fællesmål.

 

Årets aktiviteter

Selv om vi er en meget fagligt orienteret skole, laver vi rigtig mange sociale og temaorienterede aktiviteter i årets løb med ture uden for skolen og arrangementer i skolen, hvilket bidrager til, at eleverne har en afvekslende hverdag. Som et resultat af skolereformen er skoledagen lidt længere, og der er plads til flere aktiviteter.

Lejrtur. 7. klasse har været på en vellykket 3 dages lejrtur til vandrehjemmet i Raadvad med orienteringsløb, bål, sang og teater med mere.

Sprogrejser

De sidste par år har 9. klasse sammen med deres engelsklærer været på studierejse til Edinburgh, Skotland i 5 dage. Denne tur er meget populær hos eleverne og de får styrket deres engelsk og opbygget et godt fælleskab.

De sidste par år har 8. klasse sammen med deres tysklærer været på studierejse til Lubeck, Tyskland. Denne tur er meget populær hos eleverne og de får styrket deres tysk og opbygget et godt fælleskab.

 

Sommerfest/Idrætsdag

I begyndelsen af hvert skoleår laver vi en skolefest/idrætsdag på Amager Strand, og vi slutter skoleåret af med en fælles sportsdag i juni måned. Alle eleverne synes godt om dette arrangement. Det er desuden en god måde at byde alle nye elever velkommen.

 

Projekt- / temauge

Hvert år afholder vi projekt- og temauge på hele skolen, og der arbejdes med alle mulige emner fra madspild til mode, fra mobning til vand.

Vores evaluering af vores projektarbejde viste, at der var plads til en kvalitetsforbedring af arbejdsmetoder, specielt på mellemskoletrinnet. Nogle af lærerne har lavet et diplom-kursus hos UCC om projektarbejde, og der blev planlagt et kursusforløb for resten af lærergruppen. Dette er nu gennemført og vi glæder os til at  implementere de nye metoder i vores undervisning.

 

Praktikuge og uddannelseserfaring

 1. og 9. klasse har gennem samarbejde med Ungdom og Uddannelsesvejleder fra Københavns kommune afprøvet en uges erhvervspraktik og været på et gymnasium eller erhvervs- uddannelsesinstitut som en del af deres forberedelse til fremtidige valg af uddannelse. Vi får flere besøg om året af vores studievejleder, som har et godt samarbejde med eleverne og forældrene.

 

Relevante kampagner eller aktiviteter som laves i løbet af et skoleår

Aktiv rundt i Danmark, Det grønne Flag, Motionsdag, Menneskerettighedsdag, Julefest, Fastelavnsfest, Naturdag, Skolefodbold, Elevråd, ”Skolevalg”, Kemi i Hverdagen, fællesspisning, filmaftener, besøg på Planetarium, Experimentarium, Den Blå Planet, Zoologisk have, Vestamager Naturcenter, Bollemosen, skovture, naturlegepladser, ”Max 1000”-besøg om vandforbrug, besøg i Folketinget, teaterture, uddannelsesmesse, førstehjælps-undervisning, besøg af sundhedsplejerske, skole/politikontakt, rollemodeller.

Gennem disse aktiviteter bliver  eleverne orienteret om muligheder og forskelligheder i vort samfund samt lokalkultur, og de oplever, at de kan tage del i og have indflydelse på deres omgivelser.

 

Opfølgningsplan

 Vi har udvalgt nogle fokusområder ud fra vores evaluering, som vi vil arbejde videre med.

 • Vi vil gøre dansk undervisningsplaner/materialer mere strømlignede, således at undervisningen fra indskoling til udskoling gøres mere gradueret og kontinuerlig med materialer og undervisning, som passer til elevernes behov mht. deres sproglige udvikling, og opfylder fællesmål, så vi kan løfte elevernes kundskaber i dansk. Dette indebærer flere mindre projekter f.eks. 30 dages challenge i sommerferien for indskoling og mellemtrin.
 • I fremmedsprog, historie og samfundsfag vil vi forsætte succesen med de læringsportaler, vi bruger nu. Derudover vil vi øge vores fokus på de mundtlige færdigheder, gennem gruppearbejde, fremlæggelser, mm.
 • I naturfagene fortsætter vi med brug af vores online undervisningsportaler.
 • Der skal være flere eksperimenterende og praktiske forløb fremadrettet.
 • Indenfor de praktisk/musiske-fag er der en god udvikling generelt, og specielt i udskolingen efter at idræt, billedkunst og musik er blevet til eksamensfag. Fagene vil vi styrke gennem fællesaktiviteter, kunst, sang og motion, som er en vigtig del af elevernes alsidige udvikling, og det vil vi gerne videreudvikle.
 • Vores næste evaluering vil være i skoleåret 2024/25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter 1
IMG_6506-3
IMG_6792-2
IMG_6302-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *