Evaluering på AIS

Hvorfor skal elevernes udbytte evalueres?

Evaluering i folkeskolen skal medvirke til, at den enkelte elev får mest muligt ud af at gå i skole. Evaluering bygger på den antagelse, at udgangspunktet for udvikling og læring må findes dér, hvor eleven befinder sig.

 Evaluering skal derfor give lærerne indsigt i, hvordan eleverne forstår undervisningens indhold. Og lærerne skal se på elevens faglige resultater som et afsæt for at planlægge passende faglige udfordringer for den enkelte elev fremover. En løbende, systematisk evaluering af og med eleverne vil hjælpe lærerne til at forstå, hvad eleverne får ud af undervisningen, og hvilke måder de lærer på. Samtidig - og det er meget vigtigt – kan det give eleven mulighed for selv at forstå, hvad der får ham eller hende til at lære.

Den løbende interne evaluering skal give læreren viden om elevens samlede skolesituation. Det handler om elevens faglige niveau, elevens mulighed for at udvikle sig og konkrete behov for støtte og udfordringer. Formålet er som sagt at kunne tilpasse undervisningen til både klassen og den enkelte elev, men ønsket er også at kunne melde præcist ud til elev og forældre, hvordan det forholder sig med elevens samlede skolesituation. Hvordan er fx det faglige standpunkt i forhold til de enkelte fag? Hvad er elevens potentialer, og hvilke mål er der for det fremadrettede arbejde? Hvordan kan både forældre og skole støtte eleven i arbejdet? (taget fra www.emu.dk).

 

Evalueringsplan for Amager’s International School:

1.  For at evaluere effektiviteten og kvaliteten af læseplanerne, afholdes der lærermøder for de enkelte klasser og de enkelte fag.

2.  For at hjælpe eleverne til at reflektere over egen indlæringsprocces, evaluerer eleverne i dagligdagen, hvilket kan ske på mange måder, fx vha. logbøger, succeshistorier, reflektionstavler eller spørgeskemaer.

3. For at koordinere hvert fag fra klassetrin til klassetrin og for at skrive elevplaner baseret på lærernes og elevernes evalueringer, afholdes der en pædagogisk weekend.

4.  For at præsentere elevplanerne og evalueringsmetoderne for forældrene, afholdes der i efteråret et fælles forældremøde for hver klasse. Dette afholdes naturligvis også for at tale om det kommende skoleår og for at styrke skole-hjem-samarbejdet og forældrefællesskabet.

5.  For at holde forældrene orienterede om deres barns faglige og sociale fremskridt, skrives der hvert efterår og forår en udførlig, opsummerende evaluering.

6.  For at elever og lærere helt konkret kan se de faglige fremskridt, gives der regelmæssigt korte prøver i alle fag og på alle klassetrin. På den måde kan elevplanen revideres undervejs.

7.  For at styrke skole-hjem-samarbejdet fra dagligdagen, afholdes der mindst en gang årligt et møde mellem klasselæreren og de enkelte forældre, hvor de opsummerende evalueringer og elevplanen er udgangspunkt for samtalen.

8.  For at formidle elevens endelige faglige og sociale fremskridt, som målsat i læseplanen og elevplanen, til elev, forældre og kommende lærere, skrives der ved skoleårets afrunding en endelig evaluering.

Evaluering

Evaluering er en konstant aktivitet og bliver aldrig færdig, men er altid under udvikling og derfor en fortløbende aktivitet.

Dette års evaluering havde fokus på:

 1. Vi ønsker at eleverne kan vurdere deres egen læring og deltager i vores evaluering.
 2. At evaluere vores materialer og behovet for at opdatere dem.
 3. At evaluere hvert enkelt fag, men også samspillet mellem de forskellige fag.
 4. At evaluere skolen som helhed.

 

Som tidligere år har lærerne gennemgået årets undervisningsplaner efter en gennemgang af Fællesmål 2009 eller Forenklede Fælles mål samt resultaterne i de forskellige fag til FSA sommeren 2018. Flere faglige og pædagogiske møder er også blevet afholdt.

Eleverne har været aktive deltagere i evaluering af deres egen fremgang og udbytte i de forskellige fag og skolen som helhed.

Flere forældremøder er blevet afholdt i årets løb; her er hver enkelt elevs trivsel  og læring blevet diskuteret. Forældre bliver også orienteret  med en skriftlig udtalelse to gange årligt.

Efter afslutningen af dette arbejde blev fagplaner revideret, hvor- efter klasselærerne kunne ajourføre elevplanerne for det nye skoleår.

Elevplaner og fagplaner danner basis for den løbende evaluering af hver elev og klassens fremskridt. Med planerne bliver faglige fremskridt synlige, og områder, der skal have større fokus, kan fastlægges i god tid.

 

Vi har delt fagene op i grupper:

Humanistiske fag

Generelt går det i den positive retning i de humanistiske fag såvel i indskolingen som mellemtrinnet og udskolingen.Ved at opfordre eleverne på alle niveauer til bl.a. at læse flere bøger forbedres deres sprogfærdigheder i dansk, og ved brug af undervisningsmetoden for dansk som andetsprog styrkes elevernes sprogudvikling, hvilket medvirker til deres fremgang i alle andre fag. Det vil vi fortsætte med, da det giver gode resultater, og eleverne synes godt om det. Det samme er tilfældet mht. engelsk fra 1.kl og tysk fra 6.kl. Engelsk præger fortsat en stor del af vores hverdag, bl.a. med et nyt fag, ”International Studies”, for mellemtrinnet, hvor der er fokus på mundtlig og kulturel viden.

Efter årets evaluering er der til visse klassetrin blevet købt nye materialer til dansk, historie og samfundsfag.

Naturfag

 • Natur/teknik i ind- og mellemskoling har fungeret godt, men der er behov for flere eksperimenter og ”hands on” undervisning. Den Blå Planet har været flittigt besøgt siden åbningsdagen, og skolen vil fremover gøre mere brug af bl.a. Naturcenter Amager til flere praktiske opgaver.
 • Udskolingens omfattende brug af Online-øvelse i biologi og geografi gav klart bedre resultater og karakterer, og denne metode anvendes også i år.
  I det nye fysik-kemilokale udføres bedre eksperimenter og brug af praktiske materialer, hvilket skal fortsætte i år.
 • I matematik i de yngre klasser er det lykkedes at opnå gode resultater med vores nuværende materialer mens matematikbøgerne for de ældre klasser er blevet udskiftet. Der vil være mere mundtlig matematik og brug af IT for at forbedre det faglige niveau.
 • Nye materialer og udstyr er blevet købt til fysik-kemitimer.

Praktiske/musiske fag

 Music

På alle klassetrin omfatter musikfaget, både på engelsk og dansk, historie, oprindelse og traditioner. Moderne musik og ”actionsange” er meget populære, når der skal opnås motoriske koordinationsfærdigheder. Hver måned optræder forskellige klasser og grupper for deres kammerater og forældre, hvor eleverne kan vise deres kunstneriske evner inden for f. eks. dans, musik og skuespil.

Idræt er en meget populær aktivitet på skolen, hvor alle klasser modtager ugentlige timer i holdsport og gymnastik. Vi bruger vores egen sportshal til indendørsaktiviteter og bruger lokalområdets udendørsfaciliteter bl.a. Kastrup Strandpark om sommeren. Skole-året starter med en fælles idrætsdag på Amager Strandpark i august, hvor alle klasser deltager i organiserede aktiviteter og slutter af med fodboldturneringer. Det gør dagen til en fælles og sjov start på skoleåret og er en god måde at byde nye elever velkommen.

I 2015/16 er idræt blevet til et eksamensfag, og vi føler os godt rustet til den opgave.

Billedkunst er meget synlig i skolen, og eleverne lærer at tegne, male og skaber meget kreative designs. Der er konkurrencer, og elevernes kreationer er udstillet rundt omkring på skolen. Der arbejdes ofte med kunst i elevernes projekt/tema arbejde.

IT - Alle skolelærere opfordres til at indarbejde IT og medier i deres undervisning.  Der var et behov for at forbedre vores faciliteter inden for teknologi. Vi planlagde og gennemførte en opgradering deraf. Skolens computerrum og TV / medieværelser er mere tilgængelige nu, så børn kan bruge internet / computer / power pointpræsentationer og TV / DVD og videofaciliteter i alle fag. Vi har købt 3 Smartboards til undervisning, og skolen har også tillet flere Ipads til rådighed. WiFi er blevet installeret i hele skolen.

Undervisningsmiljø
På baggrund af elevundersøgelser konstaterede vi, der var en meget god stemning mellem eleverne og lærere og elever imellem, desuden nyder de fleste elever at gå i skole. Vi er blevet anmodet om at foretage renoveringer af nogle ældre klasseværelser, og dette vil blive gjort. En fornyelse af udendørs legeområder er også blevet planlagt.

Forældreevaluering

Fra adspurgte forældre har skolen konstateret, at forældrene er tilfredse med skolen på grund af godt omdømme, kvalitet af engelskundervisning, godt disciplineret miljø, gode resultater, god kontakt med lærerne / skolen og på grund af det internationale miljø. Forældre har også udtrykt tilfredshed med, at mange klasser har lektietimer på skolen.
Nationale test

Det er ikke et krav, at friskoler deltager i de nationale test, som folkeskoler laver, men vi har taget det som en udfordring på frivillig basis at gennemføre nogle af prøverne i dansk, matematik og engelsk på forskellige klassetrin. Gennemførelse og resultater af disse prøver giver os et god evalueringsgrundlag, hvor vi kan måle vores elevers færdigheder i forhold til Fællesmål.

FSA resultater

De afsluttende eksamener efter 9. klasse maj / juni 2018 viste meget gode resultater med et skolegennemsnit på 6,9

Årets aktiviteter

Selv om vi er en meget fagligt orienteret skole, laver vi rigtig mange sociale og temaorienterede aktiviteter i årets løb med ture uden for skolen og arrangementer i skolen, hvilket bidrager til, at eleverne har en afvekslende hverdag. Som et resultat af skolereformen er skoledagen lidt længere, og der er plads til flere aktiviteter.

Lejrtur. 7., 8 & 9. klasse har været på en vellykket 3 dages lejrtur til vandrehjemmet i Raadvad med orienteringsløb, bål, sang og teater med mere.

Sprogrejser

De sidste 2 år har 9. klasse sammen med deres engelsklærer været på studierejse til Edinburgh, Skotland i 5 dage. Denne tur er meget populær hos eleverne og de får styrket deres engelsk.

Sommerfest/Idrætsdag

I begyndelsen af hvert skoleår laver vi en skolefest/idrætsdag på Amager Strand, og vi slutter skoleåret af med en fælles sportsdag i juni måned. Alle eleverne synes godt om dette arrangement. Det er desuden en god måde at byde alle nye elever velkommen.

 

Projekt- / temauge

Hvert år holder vi projekt-/temauge i hele skolen, og der arbejdes med alle mulige emner fra madspild til mode, fra mobning til vand.

Vores evaluering af vores projektarbejde viste, at der var plads til en kvalitetsforbedring af arbejdsmetoder, specielt på mellemskoletrinnet. Nogle af lærerne havde året før lavet et  Diplom kursus hos UCC om projektarbejde, og der blev planlagt et kursus- forløb for resten af lærergruppen. Dette er nu gennemført og vi glæder os til at  implementere de nye metoder i vores undervisning.

Praktikuge og uddannelseserfaring

 1. & 9. klasse har gennem samarbejde med Ungdom og Uddannelsesvejleder fra Københavns kommune prøvet en uges erhvervspraktik og været på et gymnasium eller erhvervs- uddannelsesinstitut som en del af deres forberedelse til fremtidige valg af uddanelse.

Relevante kampagner eller aktiviteter som laves i løbet af et skoleår

Aktiv rundt i Danmark, Det grønne Flag, Motionsdag, Menneskerettighedsdag, Julefest, Fastelavnsfest, Naturdag, Skolefodbold, Elevråd, ”Skolevalg”, Kemi i Hverdagen, fælles- spisning, filmaftener, besøg på Planetarium, Experimentarium, Den Blå Planet, Zoologisk have, Vestamager Naturcenter, Bollemosen, Skovture, Naturlegepladser, ”Max 1000”- besøg om vandforbrug, Besøg i Folketinget, teaterture, uddannelsesmesse, førstehjælps- undervisning, besøg af Sundhedsplejerske, skole/politikontakt, Rollemodeller.

Gennem de aktiviteter bliver  eleverne orienteret om muligheder og forskelligheder i vort samfund samt lokalkultur, og de oplever, at de kan tage del i og have indflydelse på deres omgivelser.

Evalueringplan

 1. At fortsætte med at føre en løbende evaluering gennem skoleåret hvor eleverne, forældre og lærerne involveres.
 2. At indføre de forbedringer vi har planlagt som resultat af evaluering af vores undervisning.
 3. At gennemføre de planlagte forbedringer af faciliteter, materialer og lokaler.

 

 

 

 

Twitter 1
IMG_6506-3
IMG_6792-2
IMG_6302-2