Strategi for antimobning på AIS

Strategi for antimobning på Amagers Internationale Skole

Hvad vil vi opnå med vores antimobbe-strategi?

Vi vil skabe en miljø, hvor man trives og kan udvikle sig i samspil med omgivelserne.

Minimere omfanget af mobning ved:

 1. forebygge at mobning opstår
 2. bevidstgøre børn og unge om at arbejde imod mobning
 3. give børn, unge og voksne værktøjer og opbakning til at komme mobning til livs, når det forekommer.

Hvad forstår vi ved ”trivsel”?

 • At man har mulighed for fysisk og psykisk udfordring og udvikling.
 • At man er glad og har det godt.
 • At man er tryg og derfor ikke bange for at udfolde sig.

Hvad forstår vi ved ”mobning”?

Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og er ofte næsten hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende. Mobning er, når en person udelukkes fra et socialt fællesskab. Hvis der findes mobning i en klasse, er det dermed hele klassen og alle tilknyttede lærere, som  er med i opgaven med at løse situationen.

 

Hvad forstår vi ved ”konflikter”?

 • Uoverensstemmelse mellem mennesker.
 • Når man f.eks. er to, der er oppe at toppes. En konflikt er ikke systematisk, som mobning er.
 • Konflikter og interesseforskelle er ikke nødvendigvis negative, men kan føre til respekt og et nyt syn på hinanden. Forskellige konflikttyper kræver forskellige slags handlinger fra de voksne.

Hvad forstår vi ved ”Digital Mobning”?

”Et barn, der bliver mobbet på nettet, har aldrig fri. Mobningen er ikke kun begrænset til skolegården, men foregår døgnet rundt. Det er lettere at mobbe, når man ikke står ansigt til ansigt, og afsender kan være anonym. Sproget kan virke meget hårdere, når kropsproget mangler, og det er nemt at misforstå hinanden. Beskeder og billeder kan blive delt og set af rigtig mange, og konflikterne eskaler hurtigere på nettet. Derfor har børnene ofte brug for hjælp til at løse dem”. (Red Barnet)

Vi behandler digital mobning på lige fod med alle andre former for mobning, selv om det ofte foregår uden for skolen.

 

Hvad gør vi for at forebygge mobning?

 • Udvikler børn og unges forståelse og respekt for andre menneskers følelser og signalerer, at vi ikke tolererer mobning.
 • Lærer børn og unge, at der er plads til alle og at respektere vores forskelligheder.
 • Bruger en pædagogik, som befordrer tryghed og åbenhed i klassen og SFO.
 • Gør forældrene bevidste om deres rolle og ansvar sammen med skolen i forebyggelsen af mobning og digital mobning gennem www.sikkerchat.dk
 • Alle klasser udfærdiger et sæt ”leveregler” (en antimobbe-strategi)
 • Alle elever undervises i brug af digital media.www.sikkerchat.dk
 • Fælles aktiviteter på tværs af klasserne med fokus på samspil, lege og samvær.
 • Lejrtur og klassetur er med til at skabe et socialt fælleskab.
 • En struktureret skoledag med ro og orden ved start og slut på timerene skaber trygge omgivelserne.
 • Da vores erfaring viser, at gode faglige fremskridt minimer mobning, holder vi også fokus på faglige fremskridt for alle.

Hvad gør vi helt konkret, når mobning er konstateret, og hvordan sikrer vi, at mobningen ikke gentager sig?

 • Afdækker problemets omfang. Klasselæreren er ansvarlig sammen med faglærer.
 • Ud fra klassens leveregler og skolens etikregler udformes en handleplan. Handleplanen kan evt. inddrage ledelsen og/ forældre.
 • Handleplanen evalueres løbende.

Hvordan inddrager vi eleverne i arbejdet for at fremme den sociale trivsel og modvirke mobning?

 • Hver klasse laver leveregler og synliggør dem i klassen.
 • Eleverne besvarer hvert år den koordinerede nationale trivselsundersøgelse.
 • Emnet ”trivsel og mobning” tages op løbende i klassens time.
 • Eleverne skal kende definitionen på, hvad mobning og drilleri er.
 • Arbejder med sprog, signaler og omgangstone, herunder de digitale media.
 • Arbejder med materiale blandt andet fra ”Alle for en –MOD MOBNING”.

Hvad er elevernes rolle?

For at undgå mobning:

 • Man skal tale pænt til, med og om hinanden
 • Når man kommer op at skændes, skal man anvende passende strategi for konfliktløsning ud fra klassens leveregler.
 • Behandle andre, som man gerne selv vil behandles
 • Tale med læreren/pædagogen, hinanden og den/de, der mobber.
 • Tage ansvar for fællesskabet. Undgå at holde nogen udenfor.
 • Tage ansvar for sig selv og andre.

Hvilket ansvar har man som elev, når man oplever mobning?:

 • Man skal sige ”stop” og ikke bare se på.
 • Man skal sige det til læreren/pædagogen og vide, at man gør noget godt, og at det ikke er at sladre.
 • Man skal sige det til forældrene.
 • Vide at dem, der står og kigger på, er lige så meget med til at mobbe, som den der mobber.

Hvordan inddrager vi forældrene i arbejdet for at fremme den sociale trivsel og modvirke mobning?

 • Synliggør skolens holdninger på hjemmesiden og i nyhedsbrevene.
 • Kontakter forældrene, når mobning er konstateret, så de er klar over, at der er et problem.
 • Holder ekstraordinære forældremøder efter behov.
 • Opfordrer til åbenhed og positivt samarbejde.
 • Opfordrer til at støtte op om klassens/skolens liv.

Hvad gør vi for at udvikle de ansattes kompetencer i forhold til at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning?

 • Løbende udvikling af kompetencer i form af kurser, workshops, uddannelse og videndeling på klasseteam-møder og personalemøder.

Hvilke ressourcepersoner kan elever, ansatte og forældre henvende sig til med spørgsmål vedrørende elevernes sociale trivsel?

 • Klasselæreren
 • Faglærerne
 • SFO
 • Ledelsen og Skolelederens postkasse

Hvordan gør vi vores antimobbe-strategi kendt af alle?

 • Skolens antimobbe-strategi ligger på hjemmesiden.
 • På forældremøde i starten af hvert nyt skoleår præsenteres antimobbe-strategien og trivselsplanen, og der laves aftale om samarbejde og kommunikation/kontakt i klassen - i fredstid og ved konflikter.
 • Klasselæreren orienterer løbende eleverne om antimobbe-stategien.
 • Der bruges tid på forældremøderne til at præsentere og snakke om emnet.

Hvornår og hvordan vil vi evaluere vores antimobbe-strategi?

 • Gennem trivselsundersøgelsen.
 • På klassemøder.
 • På bestyrelsesmøder og pædagogiske møder.
 • På teammøder blandt medarbejdere og i ledelsen.

 

 

 

 

Sports Day 5
Sports Day 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *