Dansk som andetsprog

Læseplan for dansk som andetsprog

Formål for faget:

Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog er, at tosprogede elever på baggrund af deres sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk.

 

Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge dansk, og den skal udvikle deres bevidsthed om dansk kultur, sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.


Undervisningen skal fremme den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund.

 

Undervisningen skal herved bidrage til, at eleven udvikler forudsætningen for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund.

 

 

Alle klassetrin undervises inden for 4 hovedområder:

 

Kommunikative færdigheder

 

Sprog og sprogbrug

 

Viden om sprogtilegnelse og egen læring

 

Sprog, kultur og samfundsforhold

 

 

Undervisningen i Dansk som andetsprog giver eleverne mulighed for:

Anvende sproget i samspil med andre og som redskab for læring i og uden for skolen

 

Anvende indsigt i det at læse dansk og herunder opnå bevidsthed om egen udvikling som brugere af to eller flere sprog.

 

Anvende viden om dansk som sprog og kultur og forstå samspillet med eget modersmål og egen kulturbaggrund, således at de kan deltage aktivt og ligeværdigt i skole, uddannelse og samfund.

 

 

Klassetrin 0.klasse:

 

Undervisningens indhold:

 

Eventyr Kendskab til eventyrets genretræk.
Danske og udenlandske eventyr At kunne sammenligne danske eventyr  med andre lande. Lytte til oplæsning og fortælling.
Dyr og mad Ordforråd.
Træning i alfabet og Dyrenes rettigheder og ansvarlighed.
lyd træning + bogstavindlæring Bogstavernes navn, form og lyd.
Jul og Julens betydning Kendskab til mad fra forskellige kulturer.
Kultur og kulturforståelse Kulturbegrebet.
Forståelse for egen og andre kultur.
Dansk kultur.
Dagligliv i Danmark.
Ordforråd.
Den harptiske sprogindlæring Læring via billeder.
Sprogforståelsen styrkes væsentlig.
Rollespil + musik og dans  Forståelse gennem kropssprog, bevægelse og udtryk.  Udvidelse af sproget.
Identitet  (mig selv og familie) Fortælle og samtale om egne og fælles oplevelser.
Billedsamtaler

Snakke om indhold gennem samtaler om

 billeder , forside, titel og illustrationer.

Alfabet Bogstavernes navn, form og lyd.

 

Klassetrin 1. klasse:

 

Undervisning indhold:

Eventyr Kendskab til eventyrets genretræk.
Dansk og udenlandske eventyr  At kunne sammenligne danske  eventyrmed andre lande.
Lytte til oplæsning og fortælling. Ordforråd.
Træning i alfabet  Bogstavernes navn, form og lyd.
Læsetræning Læsetræning og læse forståelse.
læse og forstå korte sprogligt enkle tekster hvor indholdet er kendt.
Kultur Kulturbegrebet.
Kulturforståelse Forståelse for egen andres kultur.
Dansk kultur.

Dagligliv i Danmark.

Ordforråd .

StavetræningArbejde med forskellige stave og læsefremgangsmåder, lydstavning, stavelsesdeling, rytmisk stavning og m.m. Rollespil + musik og dansForståelse gennem kropssprog, bevægelse og udtryk. Identitet (mig selv familie)Fortælle samtale om egne fælles oplevelser. BilledsamtalerSnakke om indhold gennem samtaler om billeder, forside, titel og illustrationer. Religion

At elverne stifter med bekendtskab med Nogle entrale tanker inden for kristendom, islam, hinduisme og budisme.

 

Klassetrin 2. klasse:

 

Undervisningens indhold:

 

Eventyr Kendskab til eventyrets genretræk.
Danske og udenlandske eventyr At kunne sammenligne danske eventyr med andre lande.
Lytte til oplæsning og fortælling.
Ordforråd.
Træning i alfabet og lyd træning +bogstavindlæring Bogstavernes navn, form og lyd.
Kærlighed ( kærlighed til familie) Gennem Samtale og fortællinger på film og gennem f.eks. børneprogrammer tale om det de ser og hører og bearbejder indhold, ord og vendinger.
Kultur og modersmål Kulturbegrebet.
Kulturforståelse   Forståelse for egen og andres kultur.
Dansk kultur.
Dagligliv i Danmark.
Ordforråd.
Uddannelse og erhverv Kendskab til livet uden for skolen med uddannelse og arbejde.
Rollespil + musik og dansk Forståelse gennem kropssprog, bevægelse og udtryk.
Identitet (mig selv familie) Fortælle og samtale om egne fælles oplevelser.
Billedsamtaler Snakke om indhold gennem samtaler om billeder, forside, titel og illustrationer.
Religion Jul og Eid At eleverne stifter bekendtskab med tanker inden for kristendom, islam, hinduisme og budisme.

Klassetrin 3. klasse

Undervisningens indhold

Eventyr genre Kendskab til eventyrets genretræk
Danske og udenlandske eventyr fra forskellige litteratur Ordforråd
At kunne sammenligne danske eventyr med eventyr fra andre lande.
Lytte til oplæsning og fortælling.
Læsetræning Læse og forstå korte tekster.
Sprogligt enkle tekster, hvor indholdet er kendt.
Kærlighed (kærlighed til familie)  Gennem samtale og fortællinger på film og gennem f.eks. børneprogrammer tale om det de ser og hører, og bearbejder indhold, ord og vendinger.
Kultur og modersmål Kulturbegrebet.
Kulturforståelse Forståelse for egen og andres kultur.
Dansk kultur.
Dagligliv i Danmark.
ordforråd.
Uddannelse og erhverv kendskab til livet uden for skolen med uddannelse og arbejde.
Rollespil + musik og dans Forståelse gennem kropssprog, bevægelse og udtryk.
Lyrik og digte fra andre lande

Forholde sig til kulturelle forskelle og ligheder, som de kommer til udtryk i tekster formidlet gennem oplæsning og samtale derefter.

Billedsamtaler

Snakke om indhold gennem samtaler om billeder, forside, titel og illustrationer.

Religion / jul og eid

Eleverne stifter bekendtskab med nogle centrale tanker inden for kristendom,  islam, hinduisme og budisme.

Der vil undervejs være ekskursioner til relevante steder, som har en relation til faget samt emnerne i dansk som andetsprog.

 

 

Slutmål for 0- 9. klasse

 

Kommunikative færdigheder – Det talte sprog/ Det skrevne sprog

Elverne skal forstå talt dansk om kendte og ukendte emner samt udtrykke sig forståeligt og sammenhængende om fantasi, følelser, tanker og viden i forbindelse med samtaler, debatter og fremlæggelser.

 

 

Eleverne skal læse og forstå skrevne tekster inden for mange genrer, idet læseform og  –hastighed afpasses efter tekst og formål.

 

 

Eleverne skal skrive klare, detaljerende tekster, der udtrykker oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende og disponeret form, der passer til situationen.

 

 

Sprog og sprogbrug

 

 

Eleverne skal udtrykke sig hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt i den konkrete situation.

 

 

Eleverne skal anvende deres ordforråd og viden om centrale grammatiske områder, især  

 

orddannelse, ordklasser og ordstilling.

 

 

Eleverne skal erkende og anvende viden om ligheder og forskelle mellem modersmålet og dansk

 

og mellem modersmålet og andre sprog. 

 

 

Eleverne skal forholde sig aktivt til tosprogethedens betydning og muligheder.

 

 

Viden om sprogtilegnelse og egen læring

Eleverne skal kunne bruge de forskellige former for strategier som kommunikationsstrategier, gættestrategier, læsestrategier og lyttestrategier.

 

 

Sprog, kultur og samfundsforhold

Eleverne skal kunne analysere sædvaner og sociale og kulturelle normer i Danmark.

 

 

Eleverne skal kunne perspektivere tekster på dansk til egen kulturel baggrund.

 

 

Eleverne skal kunne forstå essentielle træk af samfundsforhold i Danmark via arbejdet med tekster i en bred forstand.

IMG_6527
IMG_6195
IMG_6991
IMG_7026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *