Natur og Teknik

NATUR/TEKNIK  PÅ  AMAGER'S INTERNATIONAL SCHOOL.


Formål for faget natur/teknik:

Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler tanker, sprog og begreber, som har værdi i det daglige liv.


Stk. 2.
Elevernes iagttagelser og eksperimenter skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser.


Stk. 3.
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse af samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling.
 

Signalement af faget natur/teknik

Der undervises i natur/teknik fra 1. til 6. klassetrin.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

Den fjerne omverden


Menneskets samspil med naturen


Arbejdsmåder og tankegange


I natur/teknik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles som en helhed gennem forløbet fra 1. til 6. klassetrin både i faget natur/teknik, og når natur/teknik indgår i tværgående emner og problemstillinger.


De kundskaber og færdigheder, eleverne opnår gennem natur/teknik, er en del af det naturfaglige fundament, som biologi, fysik/kemi og geografi bygger videre på.


De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at


Undre sig og bruge deres forestillinger og nysgerrighed som udgangspunkt for oplevelser, undersøgelser og eksperimenter i deres nære og fjerne omverden


Forstå og opleve, hvorledes naturfaglig viden fremkommer som et samspil mellem menneskers iagttagelser, undersøgelser, læsning, tanker og eksperimenter


Udvikle sprog, faglige begreber og evne til at argumentere, vurdere og reflektere

Læseplan for faget natur/teknik:

Natur/teknik på 1.- 6. klassetrin er første led i skolens samlede naturfagsundervisning. De kundskaber og færdigheder, eleverne opnår gennem natur/teknik, er en del af det naturfaglige fundament, som de andre naturfag bygger videre på fra 7. klasse.


Undervisningen skal planlægges og gennemføres med henblik på en progression i elevernes læring. Det vil i praksis sige, at de samme indholdsområder tages op flere gange, så eleverne får mulighed for at bygge oven på det tidligere lærte. Det giver eleverne mulighed for at øge og udvikle deres forståelse og anvende deres viden og færdigheder med øget udbytte.


Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser og eksperimenter, men på alle klassetrin kombineres aktiviteterne med eftertanke og overvejelser af mere teoretisk karakter, og begreber som ansvarlighed og engagement står centralt.


De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 

Den nære omverden


Den fjerne omverden


Menneskets samspil med naturen


Arbejdsmåder og tankegange.


Hvert af områderne - "Den nære omverden", "Den fjerne omverden" og "Menneskets samspil med naturen" - ses i forhold til: natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår:


Natur:

Eleverne arbejder med naturens mangfoldighed - både den levende og ikke-levende natur og samspillet herimellem. Forskellige naturtyper sammenlignes lokalt, nationalt og globalt. Arbejdet ses i sammenhæng med menneskets brug og udnyttelse af naturen.


Teknik:
Eleverne arbejder med apparater og installationer fra deres egen hverdag. Mere sammensatte tekniske anlæg på fx fabrikker og rensningsanlæg inddrages. Arbejdet omfatter eksempler på samspillet mellem menneske, natur og den teknologiske udvikling. Begrebet ”bæredygtig udvikling” indgår i dette samspil.


Livsbetingelser:

Eleverne arbejder med livsbetingelser for mennesker, dyr og planter. De mange tilpasninger til forskellige levesteder både i lokalområdet og i de fjernere egne ses i sammenhæng med den historiske proces, som har præget klodens og livets udvikling.


Levevilkår:

Eleverne arbejder med levevilkår ud fra eksempler på materielle og ikke-materielle forhold fra hverdagen. Egne levevilkår sættes i forhold til menneskers situation andre steder i verden. Sammenhænge mellem levevilkår, livsstil og menneskets sundhed indgår i arbejdet.


De enkelte undervisningsforløb tager udgangspunkt i et emne, et spørgsmål eller en bredere problemstilling. Ofte vil lokale, nationale eller globale forhold give inspiration hertil. De enkelte faglige forløb skal omfatte flere forskellige kundskabsområder, og ”Arbejdsmåder og tankegange” inddrages i ethvert forløb. Der tages hensyn til, at natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår sjældent kan ses adskilt fra hinanden. I øvrigt bør der tages hensyn til, at et forløb oftest kræver sammenhængende arbejdsperioder.


Hvert enkelt forløb omfatter derfor et samspil mellem: 


E
mne, spørgsmål eller problemstilling


I
ndhold fra de centrale kundskabs- og færdighedsområder


N
atur, teknik, livsbetingelser og levevilkår.På alle klassetrin skal undervisningen omfatte:


A
rbejde i klassens ”laboratorium”, omkring skolen, i nærmiljøet og i naturen


P
raktiske, undersøgende og eksperimentelle aktiviteter


I
ndhold fra både den nære omverden, den fjerne omverden og menneskets samspil med naturen


Etiske overvejelser i relation til menneskets samspil med natur og teknik som grundlag for vurdering og stillingtagen


E
levernes handlemuligheder i det daglige liv og i relation til menneskets samspil med natur og teknik.


I det seksårige forløb skal der være en progression i førnævnte kriterier, som er i overensstemmelse med elevernes forskellige erfaringer og færdigheder.


Delmål:

1. forløb – 1.-2. klassetrin:


Arbejdet foregår hovedsageligt med udgangspunkt i den nære omverden. Undervisningen koncentreres om børnene selv, deres interesser og deres hverdag. Sansning, direkte iagttagelser, enkle undersøgelser og eksperimenter vægtes højt.


Indhold fra ”Den fjerne omverden” og ”Menneskets samspil med naturen” ses i tæt sammenhæng med elevernes egne oplevelser og erfaringer og omhandler let anskuelige forhold. I arbejdet med miljø/sundhedsemner lægges vægt på optimistiske og livsbekræftende indfaldsvinkler.


Forklaringer består overvejende i konstateringer og henvisninger til enkle relationer af typen: ”Det er det samme, der sker, når ...” Forklaringer skal være så enkle, at de kan efterprøves af eleverne selv. Uanset emne skal eleverne arbejde med indhold, som viser, at ”verden” i al sin mangfoldighed ikke bare består af isolerede fænomener, men at fænomenerne også hænger sammen.


Arbejdet omfatter aktiviteter, hvor kendskab til vigtige navne, nyttige grupper og faglige begreber indgår.


Eleverne bearbejder iagttagelser, oplevelser og resultater ved hjælp af varierede udtryksformer. Glæden ved at gå på opdagelse, lave forsøg og ved at skabe noget alene eller i fællesskab har en vigtig plads.


I valg af indhold og arbejdsform lægges vægt på forhold og synsvinkler, som eleverne selv kan tage stilling til og handle efter.

Delmål:

2. forløb – 3.-4. klassetrin:


Arbejdet koncentreres fortsat om den nære omverden, men samtidig inddrages hyppigt konkrete forhold fra ”Den fjerne omverden” og ”Menneskets samspil med naturen”. Iagttagelser og undersøgelser bliver mere systematiske, og de praktiske forsøg udfordrer i højere grad eleverne på ”hånd, sprog og tanke”. Eleverne arbejder med at sammenstille og modstille iagttagelser og data samt at foretage enkle generaliseringer. Der arbejdes med sammenhænge, som bygger på relationer mellem kendte ting og fænomener.


Undervisningen kan foregå i klasserummet, i lokalområdet og i naturen, men også på mindre og overskuelige virksomheder.


I undervisningen indgår fagudtryk, navnestof og et begyndende fagsprog. Eleverne udtrykker sig nu i højere grad skriftligt om iagttagelser og undersøgelser, forklaringer og tanker, sideløbende med udfoldelse af andre kreative og musiske udtryksformer.


Arbejdet knyttes tættere sammen med spørgsmål, hvor eleverne arbejder med vurdering, stillingtagen og muligheder for handling.

Delmål:

3. forløb – 5.-6. klassetrin:


Der lægges vægt på, at eleverne får større sammenhæng og perspektiv i deres viden. Den nære omverden, den fjerne omverden og menneskets samspil med naturen opfattes som ligestillede indholdsområder. I undervisningen indgår mere komplekse forhold og abstrakte modeller, men der arbejdes fortsat med praktiske færdigheder, og oplevelser i natur og nærmiljø prioriteres højt. På baggrund af egne idéer og hypoteser designer og udfører eleverne nu i højere grad eksperimenter, forsøg og undersøgelser. Computeren inddrages til måling og styring, simulering og systematisering af data.


Miljøproblemer belyses især gennem arbejdet med interessemodsætninger ved udnyttelsen af natur og naturressourcer. Der arbejdes med problemstillinger, der både er enkle at overskue og alligevel så tilpas almene, at de viser forskellige sider af samspillet mellem menneske og natur. Elevernes handlemuligheder står mere centralt, og etiske og samfundsmæssige overvejelser får større plads i undervisningen.


Eleverne behandler og formidler deres resultater, erfaringer, synspunkter og holdninger på varieret og kreativ måde.

Slutmål for faget Natur/teknik:

Den nære omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Beskrive, ordne og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber


B
eskrive og forklare hverdagsfænomener


K
ende lokalområdet og anvende viden herom i andre sammenhænge


B
eskrive planter og dyr, deres livsbetingelser og deres samspil med omgivelserne

 

Beskrive vigtige kropsfunktioner og væsentlige faktorer, der påvirker disse

 

Anvende viden om forhold, der har betydning for menneskets sundhed


Gøre rede for de fænomener, der knytter sig til vejret og årstiderne.


Den fjerne omverden:


Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til atPerspektivere de emner og problemområder, som de kender fra det nære og sætte dem ind i regionale, globale og universale rammer


F
orholde sig til informationer fra medierne og inddrage dem i deres egen opfattelse af verden


R
edegøre for dyrs, planters og menneskers levevilkår og indbyrdes samspil forskellige steder på jordenAnskue fordelingen af land og hav, landskaber, klimazoner og plantebælter som regionale og globale mønstre


B
eskrive og sammenligne vigtige regioner og stater i vores egen og andre verdensdeleSammenholde indsigt i solsystemets opbygning og jordens bevægelser med fænomener, de selv har oplevet


A
nvende hovedtræk af jordens og livets udvikling til belysning af naturens mangfoldighed.


Menneskets samspil med naturen:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


F
ærdes i naturen på en hensigtsmæssig og respektfuld måde


B
eskrive eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse samt interessemodsætninger knyttet hertil


Redegøre for eksempler på, at menneskets forbrug af ressourcer og anvendelse af teknologi påvirker kredsløb i naturen og vurdere, hvilke konsekvenser det har for planter, dyr og menneskerKende træk af teknologiens historie og anvendelse samt følgevirkninger for planter, dyr og menneskers levevilkår


V
urdere eksempler på miljøproblemer lokalt og globalt på baggrund af egen indsigt.


Arbejdsmåder og tankegange:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


Formulere relevante spørgsmål og opstille hypoteser


P
lanlægge og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter


V
ælge og bruge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven


I
ndsamle, ordne og formidle resultater og erfaringer på forskellige måder


S
øge svar med udgangspunkt i førstehåndserfaringer


U
dnytte informationsteknologiens muligheder

IMG_2498
IMG_2502
IMG_2484
IMG_2499

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *