Matematik

MATEMATIKUNDERVISNINGEN PÅ AMAGER`S INTERNATIONAL SCHOOL.

Formål for faget matematik

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger.


Stk. 2.
Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed.


Stk. 3.
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse.

Slutmål for faget Matematik

Efter 9./10. klassetrin

 

Arbejde med tal og algebra

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Anvende tal i forskellige sammenhænge

Arbejde med forskellige skrivemåder for tal

Udvikle og benytte regneregler

Bestemme størrelser ved måling og beregning

Læse og benytte variable samt arbejde med grafiske fremstillinger i koordinatsystem

Vælge og bruge hensigtsmæssige metoder og hjælpemidler til beregning.

 

Arbejde med geometri

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af ting fra dagligdagen

Arbejde med modeller og fremstille tegninger ud fra givne betingelser

Tolke, benytte og vurdere forskellige typer af tegning

Undersøge og beskrive egenskaber ved plan- og rumgeometriske figurer.

 

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Vælge hensigtsmæssig regningsart i givne situationer

Bruge matematik som et redskab til at beskrive eller forudsige en udvikling eller en begivenhed

Arbejde med grafiske fremstillinger

Anvende statistik og vurdere statistiske oplysninger

Forholde sig til sandsynligheder

Erkende matematikkens muligheder og begrænsninger ved anvendelse af matematiske modeller.

 

Kommunikation og problemløsning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Erkende, formulere og løse problemer ud fra analyse af data og informationer

Argumentere for og give faglige begrundelser for fundne løsninger

Vurdere og tage stilling til sammenhængen mellem problemstilling og løsning

Overskue og behandle matematiske problemstillinger, der ikke er af rutinemæssig art


Benytte undersøgelser, systematiseringer og ræsonnementer til at løse problemer og erkende generelle sammenhænge

Veksle mellem praksis og teori

Anvende relevante faglige udtryk og kommunikere om fagets emner med en passende grad af præcision

Bruge hverdagssprog i samspil med matematikkens sprog - i form af tal, tegning og andre fagudtryk.

Trinmål for faget Matematik

 

Efter 3. klassetrin

 

Arbejde med tal og algebra

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Kende til de naturlige tals opbygning, herunder rækkefølger, tælleremser og titalssystemet


Bestemme antal ved at anvende simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater


Kende eksempler på praktiske problemstillinger, der løses ved addition og subtraktion


A
rbejde med forberedende multiplikation og helt enkel division


Kende til eksempler på brug af decimaltal, bl.a. i forbindelse med penge og enkle brøker som en halv og en kvart.

 

Arbejde med geometri

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


Tale om dagligdags ting og billeder med brug af det geometriske sprog og udgangspunkt i former, beliggenhed og størrelser


A
rbejde med enkle, konkrete modeller og gengive træk fra virkeligheden ved tegning


U
ndersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri


A
rbejde med enkel måling af afstand, flade, rum og vægt


U
ndersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. ved anvendelse af computeren.

 

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge


kende til, hvordan tal kan forbindes med begivenheder i dagligdagen


Indsamle og ordne ting efter antal, form, størrelse og andre egenskaber


behandle data, herunder ved hjælp af lommeregner og computer

opnå erfaringer med "tilfældighed" gennem spil og eksperimenter.

 

Kommunikation og problemløsning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


K
ende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer


A
rbejde med informationer fra dagligdagen, som indeholder matematikfaglige udtryk


B
eskrive enkle løsningsmetoder, bl.a. ved hjælp af tegning


K
ende til problemløsning som et element i arbejdet med matematik


A
nvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber til løsning af matematiske problemer


S
amarbejde med andre om at løse problemer, hvor matematik benyttes


G
ennemføre eksperimenter og undersøgelser med sigte på at finde mønstre.

 

Efter 6. klassetrin

 

Arbejde med tal og algebra

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kende til de hele tal, decimaltal og brøker


B
enytte erfaringer fra hverdagen sammen med arbejdet i skolen ved opbygningen af talforståelse


K
ende tallenes ordning, tallinjen, positionssystemet og de fire regningsarter


B
enytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger


A
nvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger


A
rbejde med optællinger og eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter


K
ende til eksempler på brug af variable, herunder som de indgår i formler, enkle ligninger og funktioner

Kende til procentbegrebet og forbinde begrebet med hverdagserfaringer


R
egne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent og konkrete sammenhænge


A
rbejde med "forandringer" og strukturer, som de indgår i bl.a. talfølger, figurrækker og mønstre

Kende til koordinatsystemet og herunder sammenhængen mellem tal og tegning.

 

Arbejde med geometri

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


Benytte geometriske metoder og begreber i beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen, herunder figurer og mønstre


U
ndersøge og beskrive enkle figurer tegnet i planen


K
ende til grundlæggende geometriske begreber som vinkler og parallelitet


A
rbejde med fysiske modeller og enkle tegninger af disse


K
ende til forskellige kulturers metoder til at angive dybde i billeder


U
ndersøge de enkelte tegnemetoders anvendelighed til beskrivelse af form og afstand


M
åle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer

Tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer, bl.a. ved at benytte computer.

 

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


V
ælge og benytte regningsarter i forskellige sammenhænge


Anvende og forstå enkle informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk


Anvende faglige redskaber, herunder tal, grafisk afbildning og statistik, til løsningen af matematiske problemstillinger fra dagligliv, familieliv og det nære samfundsliv


A
rbejde med enkle procentberegninger, herunder ved rabatkøb


B
eskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer


I
ndsamle og behandle data samt udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af en computer


F
oretage eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår.

 

Kommunikation og problemløsning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


K
ende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer


B
eskrive løsningsmetoder gennem samtaler og skriftlige notater


Opstille hypoteser, og efterfølgende ved at "gætte og prøve efter" medvirke til at opbygge faglige begreber og indledende generaliseringerFormulere, løse og beskrive problemer og i forbindelse hermed anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber


S
amarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning


U
ndersøge, systematisere og begrunde matematisk ud fra arbejde med konkrete materialer.

 

Efter 9. klassetrin

 

Arbejde med tal og algebra

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


K
ende de rationale tal samt udvidelsen til de reelle tal


K
ende til den kulturhistoriske betydning af udviklingen af tallene som beskrivelsesmiddel


Arbejde undersøgende, især med systematiske optællinger og med tallenes indbyrdes størrelse som led i opbygning af en generel talforståelse


B
enytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger


A
nvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og til problemløsning


B
enytte formler, bl.a. i forbindelse med beregning af rente og rumfang


F
orstå og anvende udtryk, hvori der indgår variable


K
ende og anvende procentbegrebet


R
egne med brøker, herunder i forbindelse med løsning af ligninger og algebraiske problemer


U
ndersøge og beskrive "forandringer" og strukturer, bl.a. i talfølger, figurrækker og mønstre


K
ende funktionsbegrebet


B
estemme løsninger til ligninger og ligningssystemer med grafiske metoder


L
øse enkle ligninger og ved inspektion løse enkle uligheder.

 

Arbejde med geometri

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


K
ende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber


F
remstille tegninger efter givne forudsætninger


Benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed


Forstå og fremstille arbejdstegning, isometrisk tegning og perspektivisk tegning ved beskrivelse af den omgivende verden


U
ndersøge, beskrive og vurdere sammenhænge mellem tegning og tegnet objekt


K
ende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning af omkreds, flade og rum


K
ende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens


U
dføre enkle geometriske beregninger bl.a. ved hjælp af Pythagoras' sætning


A
rbejde med enkle geometriske beviser


B
enytte computeren til tegning, undersøgelser og beregninger vedrørende geometriske figurer.

 

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


V
ælge regningsarter, benytte procentbegrebet og anvende forholdsregning i forskellige sammenhænge


Behandle eksempler på problemstillinger knyttet til samfundsmæssig udvikling hvori økonomi, teknologi og miljø indgår


Foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lønopgørelser og skatteberegninger


Arbejde med rente og foretage renteberegninger, især i tilknytning til opsparing, låntagning og kreditkøb


Arbejde med og undersøge matematiske modeller, hvori formler og funktioner indgår


Opnå viden om matematikkens muligheder og begrænsninger, som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag.


Arbejde med statistiske beskrivelser af indsamlede data, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning

Udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af computeren


K
ende det statistiske sandsynlighedsbegrebBenytte computeren til beregninger, simuleringer, undersøgelser og beskrivelser, også på baggrund af samfundsmæssige forhold


A
nvende matematik som værktøj til løsning af praktiske og teoretiske problemer på en alsidig måde.

 

Kommunikation og problemløsning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


F
orstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk


Problemformulere, beskrive fremgangsmåder og angive løsninger på forståelig vis, såvel skriftligt som mundtligt


Benytte eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer og formulere resultater af den faglige indsigt, der er opnået


Vælge hensigtsmæssig faglig metode, arbejdsform og redskab ved løsning af problemstillinger af tværgående art


Samarbejde med andre om at løse problemer ved hjælp af matematik


A
nvende systematiseringer og matematiske ræsonnementer


B
enytte variable og symboler, når regler og sammenhænge skal bevises


B
enytte geometrisk tegning til at formulere hypoteser og gennemføre ræsonnementer


F
orstå, at valget af en matematisk model kan afspejle en bestemt værdinorm

Veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsningen af matematiske problemstillinger.

Beskrivelser for faget matematik

 

Udviklingen i undervisningen på 1., 2. og 3. klassetrin

 

Arbejde med tal og algebra

Undervisningens udgangspunkt er elevernes forskellige talforståelser.


En bred vifte af konkrete materialer, lege og spil anvendes til udforskning af tallene.


Der arbejdes med optælling og bestemmelse af antal. Gennem udvikling af forskellige optællingsmåder skabes forståelse af addition og indledende multiplikation. Besvarelse af spørgsmål som ”Hvor meget til rest?” og ”Hvor mange til hver?” kan danne baggrund for udviklingen af forståelse af subtraktion og division.


Ved at lade tallene og regningsarterne repræsentere gennem det talte sprog, konkrete materialer, tegninger, taltegn og regnesymboler fremmes den enkelte elevs mulighed for udvikling af forståelsen.

 

Arbejde med geometri

Arbejdet med geometriske emner tager udgangspunkt i og videreudvikler de forkundskaber, som den enkelte elev har med fx at bygge rumlige figurer, tegne og farve mønstre, lægge puslespil og sortere efter form, størrelse og farve.


Elevernes aktiviteter med sådanne materialer skal føre til en mere struktureret forståelse af form og ordning.


Elevernes umiddelbare sprogliggørelse af geometriske former skal gennem samtale udvikles til mere præcise matematiske udtryk.


Denne udvikling indgår i det undersøgende og eksperimenterende arbejde, hvor målinger, tegninger og modeller efterfølgende gøres til genstand for en beskrivende og konkluderende samtale.


Efterhånden kan computeren supplere arbejdet med konkrete materialer, hvor den udnyttes som et fleksibelt redskab til at undersøge og eksperimentere med geometriske former.


Arbejdet med målinger kan give eleverne en konkret baggrund for at opbygge forståelse af anvendelse af måleenheder i det metriske system.

 

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende sammenhæng mellem brugen af tal både som ordenstal og mængdetal og som resultat af en beregning.


Gennem brugen af ordenstal og mængdetal i arbejdet med at finde svar på spørgsmål om hvor mange og hvilket nummer udvikles elevernes evne til at anvende matematik i kendte situationer fra hverdagen.


Elevernes omgivelser og arrangerede situationer af hverdagslignende karakter danner udgangspunkt for arbejdet med at udvikle strategier for matematisk belysning af enkle problemstillinger.


I arbejdet med spil skal undervisningen give eleverne mulighed for efterhånden at eksperimentere med egne spilleregler på baggrund af intuitive overvejelser om tilfældighed og chance.

 

Kommunikation og problemløsning

Eleverne møder problemstillinger fra deres omgivelser og inddrager oplysninger herfra i en proces, hvor de tilegner sig og anvender matematikkens faglige udtryk og begreber.


Elevernes umiddelbare sproglige og illustrative formidling udvikles efterhånden hen mod mere formaliserede udtryksformer.


Disse udtryksformer danner grundlag for opbygning af en fælles forståelse af sproglige, skriftlige og grafiske udtryk.


Gennem regelmæssig dialog om problemstillinger og løsninger bliver eleverne bevidste om deres egen forståelse og andres forklaringer.

 

Udviklingen i undervisningen på 4., 5. og 6. klassetrin

 

Arbejde med tal og algebra

Med udgangspunkt i elevernes talforståelse arbejdes der videre med mundtlige og skriftlige matematiske udtryksformer.


Konkrete materialer og tegninger er fortsat et grundlag for dette arbejde.


Gennem arbejdet med hovedregning, overslagsregning, skriftlige udregninger, brug af lommeregner og computer udvikles elevernes sikkerhed i at vælge hensigtsmæssige beregningsmetoder.


I dette forløb indledes arbejdet med decimaltal og brøker, som eleverne regner med i praktiske situationer.


I arbejdet med generaliseringer af forandringer og sammenhænge introduceres brug af variable.


Med henblik på at øge elevernes selvstændige valg af faglige metoder benyttes en vekselvirkning mellem brug af sprog, tabeller, grafisk afbildning og koordinatsystemer.

 

Arbejde med geometri

Det undersøgende og eksperimenterende arbejde med geometriske former og mønstre videreføres. Brug af geometriske tegninger, geometriprogrammer og fysiske modeller indgår i et samspil, så elevernes begrebsdannelse udvikles bedst muligt. Samtalen om iagttagelser, sammenhænge og erkendelser giver eleverne grundlag for at udvikle et fagsprog.


Eleverne gives mulighed for en voksende erkendelse af sammenhængen mellem forskellige repræsentationsformer. En cirkel kan fx forstås som sporet af en rotation, en samling af punkter med samme afstand til et givet punkt og en idealisering af en snitflade i naturfrembragte former.


De grundlæggende geometriske begreber skal desuden indgå som beskrivelsesmiddel. Dette kan ske i arbejdet med geometrisk konstruktion som tegning, afbildning af virkeligheden og erkendelse af forhold i virkeligheden.


Kendskabet til geometriske former indgår i opbygningen af arealbegreb og rumfangsbegreb. Modeller, målinger og beregninger støtter hinanden i begrebsdannelsesprocessen.

 

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal især i begyndelsen af forløbet forankres i let overskuelige problemstillinger fra hverdagen. Dette giver eleverne mulighed for og støtte til at kunne indse sammenhængen mellem et formuleret problem og en hensigtsmæssig, matematisk løsningsmetode.


Valg af faglige redskaber, fx grafisk afbildning og passende algoritme, skal betragtes som dele af en proces, der skal skabe overblik over resultater.


I arbejdet med at beskrive og forudsige spil skal undervisningen give eleverne mulighed for at udvikle modeller for spillets udfald. Dette sker gradvist gennem systematiske overvejelser og ræsonnementer i forbindelse med opstilling af enkle modeller til besvarelse af konkrete problemstillinger.

 

Kommunikation og problemløsning

Ud fra målrettede eksperimenter med og undersøgelser af data og informationer lærer eleverne efterhånden at formulere problemstillinger og løse dem ved brug af matematik.


Gennem dialog om problemløsningen gives eleven mulighed for at udvikle kompetencer i at benytte ræsonnementer og give faglige begrundelser for fundne løsninger.


Elevernes evaluering og dokumentation af arbejdet indgår i en udviklingsproces hen imod en mere præcis brug af et matematisk sprog.

 

Udviklingen i undervisningen på 7., 8. og 9. klassetrin

 

Arbejde med tal og algebra

I arbejdet med at udvikle talforståelsen lægges der vægt på at udvide elevernes begreber om tallenes forskellige repræsentationsformer.


Elevernes bevidsthed om anvendelse af tallene øges gennem arbejde med absolutte og relative sammenligninger i situationer af stigende kompleksitet.


Brug af datatekniske hjælpemidler udvikles fra en simpel brug af lommeregner og computer til, at eleverne opnår forudsætninger for at vælge, hvornår brugen er hensigtsmæssigt.


Ved at veksle mellem brug af det talte og skrevne sprog ogmellem tabeller og grafiske afbildninger ved beskrivelse af sammenhænge øges elevernes indsigt i brug af forskellige matematiske modeller.


I undervisningen udvikles læsning, forståelse og anvendelse af matematisk symbolsprog benyttet i praktiske sammenhænge. Matematisk symbolsprog omfatter i denne forbindelse også symbolske repræsentationer, som de forekommer i regneark og andre programmer.


Der lægges vægt på, at eleverne fra en elementær brug af computer til talbehandling og afbildning får indsigt i numeriske metoder til brug for problemløsning, fx brug af regneark til ligningsløsning ved inspektion.


Elevernes undersøgende arbejde fremmes gennem beskæftigelse med problemstillinger, hvor der i stigende grad udtrykkes åbenhed i forhold til problemformulering, krav til måden at arbejde på og forventninger til besvarelsens form og indhold.

 

Arbejde med geometri

Arbejdet med geometri tager fortsat udgangspunkt i konkrete genstande, modeller af virkeligheden og tegninger.


For at kunne tolke, benytte og vurdere forskellige geometriske tegninger, er det nødvendigt, at undervisningen lægger op til, at eleverne opbygger en begrebsverden om bl.a. flytninger, ligedannethed, kongruens og målestoksforhold.


Begrebsdannelsen skal tage udgangspunkt i praktiske og virkelighedsnære forhold, såvel som mere teoretiske.


Eleverne kan derfor belyse en problemstilling ved at benytte faglige metoder, der på forskellig vis giver indsigt i problemet.


Geometri giver gode muligheder for at eleverne gennem arbejde med konkrete modeller samt eksperimenter, fx på computer, når til erkendelser og efterfølgende formulerer ræsonnementer og enkle beviser.

 

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal i begyndelsen af forløbet forankres i overskuelige forhold fra hverdagen og senere tage udgangspunkt i problemstillinger, der er knyttet til den samfundsmæssige udvikling.


Arbejdet med problemstillinger og procedurer knyttet til samfundslivet, dagliglivet og arbejdslivet skal i forløbet introducere eleven for de tilgængelige matematiske beskrivelsers rækkevidder og begrænsninger.


Matematiske modeller, simuleringer, statistiske beskrivelser eller beregninger skal hele tiden følges af kritiske overvejelser over gyldigheden af anvendelsen og fundne resultater.


Anvendelse af forskellige matematiske fremgangsmåder skal give eleverne mulighed for at vurdere, hvorvidt fremgangsmåden er hensigtsmæssig og mulighed for at forholde sig til de fremkomne resultater.


Dette skal give eleverne mulighed for at indse sammenhængen mellem et formuleret problem og en hensigtsmæssig, matematisk løsningsmetode.

 

Kommunikation og problemløsning

Den videre udvikling og målretning af eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer skal give eleverne mulighed for at vælge og argumentere for deres valg af problemformulering.


Undervisningen skal give eleverne kompetence i selv at vælge hensigtsmæssige metoder og vælge passende hjælpemidler til at analysere problemstillinger, formulere og løse de tilsvarende matematiske problemer.


Eleverne udvikler gennem arbejdet med forskellige repræsentationsformer kompetence i at vælge og begrunde en matematisk formidlingsform, der hensigtsmæssigt belyser sammenhængen mellem problemstilling og resultat.


I faget matematik har vi valgt at følge Undervisningsministeriets Fælles Mål.

Elevens alsidige personlige udvikling

 

Vores skole er en international skole, hvor lærerne dagligt arbejder med at støtte elevens personlige og alsidige udvikling oftest med elevens flersproglige og multi-kulturelle forudsætninger som udgangspunkt.

 

Overordnet forsøger vi at give den enkelte elev nogle muligheder for at omdanne potentiale til kompetence. Det gør vi ved at træne eleven i at begå sig i større sociale sammenhænge og at tage medansvar for det sociale aspekt i gruppen / klassen / skolen, at styrke elevens selvindsigt og ved at støtte udviklingen af ansvar for egen læring, at opmuntre eleven til at udvikle evnen til at stille sig kritisk, at støtte elevens evne til at planlægge, organisere og strukturere efterfulgt af indsigt i diverse enkle evalueringsmetoder. Vi deler udviklingen op: mange måder at lære på, lyst til at lære og at lære sammen med andre.

 

Midlerne, vi bruger for at opnå ovenstående, kan opdeles i to kategorier:

Dagligdagen på skolen med dens mange udfordringer


Diverse tværfaglige projekter

 

Et par eksempler på hvordan vi arbejder med elevens alsidige personlige udvikling gennem skoleforløbet:


Ved også tværfaglige projekter benyttes matematikken til at belyse problemstillinger og løsninger fx grafisk at vise voksende befolkningstal eller procentdele.


At anvende matematikken gennem at lege fx butik, postkontor, billetkontor får eleverne en bredere forståelse af den daglige brug af matematik samt en fornemmelse for tal, mål og penges værdi.


Gennem det matematiske sprog gøres eleverne i stand til at kommunikere om matematik og blive i stand til at opsøge mere viden herom, således at de er godt stillet til en videre ungdomsuddannelse.


Gøre eleverne fortrolige med regnearter, således at de fx kan holde styr på klassens og egen økonomi.


At lære eleverne at se en sammenhæng mellem matematikken og hverdagen fx på ture at bemærke hvilket dyr er størst, hvor meget ting vejer, hvor mange dl. der er i en flaske, hvem der tager længst skridt, hvor godt et tilbud er, hvordan biblioteksbøder stiger.

IMG_7026
IMG_6806
IMG_6398
IMG_6991

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *