Historie

Formål for faget historie

Formålet for faget historie er, at styrke elevernes bevidsthed omkring faget og deres identitet, samt forøge deres lyst til og motivation for en aktiv deltagelse i et demokratisk samfund, hvilket sker bl.a. ved, at fremme deres indsigt i, at mennesker er historie skabte såvel som historie skabende.

Faget skal medvirke til at eleverne udvikler og får indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem samspillet mellem fortid, nutid og fremtid. Herved skal eleverne videreudvikle deres forståelse af holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen. De får mulighed for, at få overblik og fordybelse interessevækkende historiske kundskabsområder samt fremme deres indsigt i en kontinuitet og forandring.

Undervisningen bliver bygget på elevernes lyst til indlevelse, analyse og vurdering, samtidig fremme deres lyst til, at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden, som de har fået gennem undervisningen.

 

 

Historieundervisningens opbygning

På alle klassetrin er formålet at opnå de trin mål, der blev formuleret i ”Fælles Mål” af Undervisnings-ministeriet. Undervisningens omfang og indhold udvides i takt med stigning af klassetrin. Alle klassetrin undervises indenfor 3 hovedområder:

1. Historie i fortid og nutid.

2. Tid og rum

3. Fortolkning og formidling.

Indenfor disse hovedområder, vælges specificerede emner og temaer til de enkelte klassetrin. Eleverne arbejder i løbet af deres samlede historieforløb med flg. arbejdsformer:

·        Fortællinger (egne – andres)

·        Historisk rekonstruktion 

·        Storyline

·        Rollespil

·        Lokalhistorie

·        Tidslinjer (personlig, klassen, Danmark, Europa og verden)

·        Modelbyggeri

·        Inddragelse af skønlitteratur

 

Der bliver arrangeret historierelaterede ekskursioner som en del af undervisningen, så eleverne kan opleve de historiske begivenheder og genstande, som de læser om. Der laves projektarbejde tværfagligt mellem historielærere og andre faglærere, så faget og emnerne bliver uddybet med forskellige indgangsvinkler.

Eleverne illustrerer med rollespillene magt og beslutningsprocesser i forskellige tidsaldre og typer af fællesskaber.

Eleverne opmuntres til at stille relevante spørgsmål til historiske beretninger, spor og begivenheder, for således kan undervisningen stimulere elevernes lyst og evne til at formulere egne meninger og synspunkter.

Delmål:

3.- 4.klassetrin

Eleverne trænes i at gengive historiske begivenheder gennem fortællinger, tegninger, dramatiseringer og rekonstruktioner. Elevernes næromgivelser og hverdagsliv inddrages, således at de gennem undervisningen udfordres til at finde og bruge historiske spor til forståelse af fortid og nutid.

Eleverne etablerer og udvikler fælles og personlige oversigter, fx i form af stamtræer eller oversigter, der illustrerer, hvor familien/slægten kommer fra.

Eleverne øver sig i at påpege og diskutere forskelle mellem fortidige og nutidige levevilkår. Elevernes forestillinger om egne og andres kulturer, livsformer og værdier udfordres og perspektiveres ved at inddrage aspekter fra andre kulturer. 

Som undervisningsmateriale anvendes bl.a. historiebøger fra Gyldendal. Undervisningen indeholder forskellige emner om Danmarks, Europas og verdens historie.

Delmål:

5.- 6.klassetrin

Eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kende betegnelser for tidsepoker, der knytter sig til Danmarks historie, herunder stenalder, bronzealder, jernalder, middelalder og oplysningstid og at sætte begivenheder fra Danmarks historie i tidsmæssig relation til verdens historie. Undervisningen omfatter desuden udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, som knytter sig til kongemagt, kirke, landbrug og industri med eksempler på relationer mellem lokalhistorie og Danmarks historie og sammenhænge mellem Danmarks historie og Nordens og Europas historie.

Som undervisningsmateriale anvendes bl.a. historie bøger fra Gyldendal.  

Delmål:

7. klassetrin

Undervisningsmateriale ”Ind i Historien - Danmark og verden 7. klasse” fra Alinea med følgende indhold:
 • Kongemord til kongeflugt (Eleverne får indsigt i og kendskab til dansk historie.)

 • Verden bliver større (Eleverne får indsigt i og kendskab til verden)

 • Fra oprør til enevælde (Eleverne får indsigt i og kendskab til de danske kongers kampe for at                                         

 • bevare enevælden og Dannebrog)

 • Ved Solkongens hof (Eleverne får indsigt i og kendskab til enevælden i Europa)

 • Store forandringer (Eleverne får indsigt i og kendskab til dansk historie samt fremgang i Danmarks økonomi og infrastruktur.)

 • Frihedskrig og revolution (Eleverne får indsigt i og kendskab til Amerikas historiske betydning

 • indland og udland.)

 • Fra bankerot til folkestyre (Eleverne får indsigt i og kendskab til, hvordan krigen i Europa havde

 • påvirkning i Danmark.)

 

Delmål:

 8. klassetrin

Undervisningsmateriale ”Ind i Historien - Danmark og verden 8. klasse” fra Alinea med følgende indhold:
 • Fra folkestyre til demokrati (Eleverne får indsigt i og kendskab til dansk historie, om demokratiets begyndelse.)
 • Kolonier og krig (Eleverne får indsigt i og kendskab til de forskellige kolonier i Afrika.)
 • Fra U- land til I- land (Eleverne får indsigt i og kendskab udvikling fra et u-land til i-land.)
 • Diktatorernes årtier (Eleverne får indsigt i og kendskab til de forskellige Ismer i historien.)
 • Fra besættelse til ungdomsoprør (Eleverne får indsigt i og kendskab til Tysklands overtagelse i Danmark.)
 • En delt verden (Eleverne får indsigt i og kendskab til de store konflikter i verden.)
 • Vækst, velfærd og krise (Eleverne får indsigt i og kendskab til den moderne udvikling i Danmark.)

Desuden får eleverne kendskab til:

 • Baggrund og udvikling af EU, Nato og FN
 • Forskellige former for demokrati herunder antikkens græske demokrati og det første danske folkestyre
 • Politiske ideologier; forholdet mellem produktion, forbrug og ressourcer.

 

Slutmål for faget historie efter 9.klassetrin (Fællesmål af Undervisningsministeriet)

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at gengive og fortolke begivenheder fra Danmarks historie; sætte Danmarks historie i relation til Nordens, Europas og verdens historie; kende baggrunden for og udviklingen af menneskers gruppedannelser og andre tilhørsforhold baseret på fællesskaber og interessesammenfald; forklare om kulturer og kulturmøder i et udviklingsperspektiv; udtrykke sig om, hvordan begreberne magt og ret indgår i historiske sammenhænge; forklare om produktion, forbrug og ressourcer og deres indbyrdes sammenhænge.

Eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at placere historiske emner og temaer i tid og geografisk område; kende almindelige betegnelser for tidsepoker og placere dem kronologisk; gøre rede for sammenhænge mellem historiske begivenheder og den tid, som de foregår i relatere begivenheder fra Danmarks historie til kultur- og samfundsudvikling i andre dele af verden. Og eleverne skal analysere og fortolke historiske fremstillinger, indkredse historiske emner og temaer og formulere spørgsmål hertil, anvende og forholde sig kritisk til forskelligartede materialer og kilder sætte sig ind i værdier og holdninger, der ligger til grund for historiske, begivenheder og samfundsforandringer, videregive og skabe fortællinger, der tolker dele af historiens udviklingsforløb, forsøge at rekonstruere historiske genstande og begivenheder.

IMG_6329
IMG_6398
IMG_6195
sfp 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *