0. Klasse

Læseplan for 0. Klasse

Leg er et essentielt element i undervisningen i 0. Klasse. Børnene skal kunne tilegne sig viden gennem lege og lege lignende aktiviteter.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i at kunne videreudvikle de færdigheder børnene har tilegnet sig fra deres tidligere erfaringer fra familien, dagtilbuddet og fritiden.

Undervisningen skal bestræbe sig på at børnene udviser en lyst, motivation og en nysgerrigheder for skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer. Børnene skal kunne erfare via undervisningen at de er en del af et større socialt fællesskab.

 

Bevægelse og motorik
Emner

 • Idræt
 • Besøge adskillige legepladser i nærområdet
 • Krop og bevægelse
 • Grundlæggende ord inden for emnet   Trafik
Mål

Beherske og bruge kroppen varieret og vise udholdenhed. Beherske finmotoriske bevægelser.Udnytte hele skolen og dens legeområder og kende lokalområdets muligheder og begrænsninger.

Sociale færdigheder
Emner

 • Relationer til voksne og børn – venskaber
 • Regler i klassen – børnene skal have medindflydelse
 • Tage ansvar – børnene påtager sig opgaver som ligger udover deres interesse såsom oprydning, orden, arbejdsro osv.
 • Følelser – empati
MålEtablere og vedligeholde venskaber og lege sammen med børn med andre normer og værdier end deres egne. Medvirke til at opbygge klassens normer og regler.Tage del i ansvaret over for fællesskabet.Varetage dagligdagens personlige funktioner, herunder kunne forstå og følge en instruktion.

Samvær og samarbejde

Emner

 • Børnene skal kunne arbejde sammen med andre, alene, parvis og fælles. Arbejde sammen med en ældre klasse fra skolen.
 • Udvikle tålmodighed – lære at rose andre, give og modtage hjælp, tilsidesætte egne interesser for fællesskabets skyld.
 • Fordybe sig i større og mindre aktiviteter og klare at skelne mellem ro og støj.
 • Evaluere det færdige arbejde.
MålKende og efterleve almindelige regler og normer for klasseundervisning og gruppearbejde.Komme med forslag til undervisningens indhold og foreslå arbejdsformer og aktiviteter, der passer til indholdet og opstille enkle mål for eget arbejde.Tage initiativ og foretage valg, herunder fastholde valget.Fordybe sig både i individuelt arbejde og i samarbejde i større og mindre grupper.

Tale om egen arbejdsindsats og give udtryk for, om de har nået de fastsatte mål.

Sprog og udtryksformer

Emner

 • Rød og blå alfabetbog
 • Lilla læsekursus
 • Udarbejde sproglige kompetencer – genfortælle hændelser, div. Sproglige udtryk.
 • Skrivning af navn og efternavn
 • Kendskab til lyde af bogstaverne fra A – Å
 • Udarbejde præpositioner – stolespillet og fiskespillet.
 • Dansk som andet sprog (DSA)
MålLytte, fortælle fabulere og genfortælle med forståelse for, at sproglige udtryk kan være forskellige.Indgå i samtale og dialog med bevidsthed om egen rolle.Vise opmærksomhed og interesse for det talte og skrevne sprog og for selv at meddele sig i tal, skrift og tegning og kunne skelne mellem tal og bogstaver.

Natur og naturfaglige fænomener

Emner

 • Tidsbegreber – årstider, vejret, årets og døgnets gang.
 • Matematik – Bruge lege, boldspil, terning og brætspil.
 • Kendskab til det matematiske naturfaglige områders særlige sprog – former. Antal og vægt.
MålLægge mærke til naturfaglige fænomener fra hverdagen, herunder være i stand til at reflektere over, stille spørgsmål til og diskutere deres iagttagelser.Tage hensyn til og vise respekt for naturen.Have kendskab til tal og tælle remser.Beskrive naturfaglige iagttagelser blandt andet med brug af kategorierne størrelse, form, antal og vægt.
Det praktisk-musiske
Emner

 • Opleve og benytte forskellige materialer og redskaber – billeder, musik, sange, film, fortællinger og rollelege.
 • IT – medier
 • Rimspil og billedlotteri med tekst

 

MålOpleve forskelligartede kulturindtryk og udtrykke sig på forskellige måder.Benytte forskellige materialer, redskaber og teknikker.

I 0. klasse har vi 5 store emneområder vi specialiserer os omkring og de er udarbejdet ud fra Fælles Målene fra undervisningsministeriet. De 5 emner er Eventyr, Natur – Miljø, Krop, Dyr og Mad og ”Mig selv”.

IMG_6302-2
IMG_6195
IMG_6374
IMG_6506-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *