Engelsk

ENGELSKUNDERVISNINGEN PÅ AMAGER`S INTERNATIONAL SCHOOL.

 

Formål for engelskfaget fra 1. til 9. klassetrin

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

 

Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.


Stk. 3.
Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.


Stk. 4.
Et af vores hovedformål som en international skole er at give eleverne en grundig forståelse for det engelske sprog og kultur, og derfor begynder engelskundervisningen allerede i 1. klasse. I sammenhæng hermed har engelsklærerne fra 7. til 9. klasse sproget som modersmål, ligesom eleverne i 9. klasse tager en uge til London som en del af deres sprogudvikling.

Slutmål for faget Engelsk

Efter 9. klassetrin

Kommunikative færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen.


Forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier, hvor forskellige regionale og sociale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige.


D
eltage i samtaler mellem flere indfødte sprogbrugere.


D
eltage uforberedt i samtaler om kendte emner.


G
engive informationer og oplevelser.Redegøre for erfaringer og viden og udtrykke følelser og holdninger i forbindelse med samtaler, debatter og fremlæggelser.


L
æse, forstå og referere hovedindholdet af forskellige typer af tekster inden for genkendelige emner.


S
øge og udnytte informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner.


U
dtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende, skriftlig form.

Afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren, når der er tale om teksttyper fra dagligdagen.


Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


U
dtrykke sig hensigtsmæssigt inden for gængse, sociale omgangsformer.


U
dtrykke sig uformelt, mundtligt og skriftligt.


A
fpasse udtryksformen efter modtager, situation og teksttype.


A
nvende grundlæggende viden om teksters opbygning og sammenhæng inden for almindeligt forekommende teksttyper.


A
nvende et tilstrækkeligt og forholdsvist præcist ordforråd inden for gængse emneområder.


A
nvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt.


A
nvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk, således at kommunikationen lykkes.


U
dtale engelsk forståeligt, herunder med en udtale og intonation, der ligner britisk og amerikansk sprogtone.


A
nvende viden om centrale grammatiske områder, når fokus er på den sproglige form.


A
nvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen i en tekst bliver tilstrækkelig tydelig.


Sprogtilegnelse:

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


U
dnytte mange af de muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen.


Anvende strategier i forbindelse med kommunikation, først og fremmest omskrivning, overbegreber og synonymer.


V
ælge lyttestrategier i forhold til en given situation.


A
bstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante.


Vælge læsemåde i forhold til teksttype og situation.


A
nvende forskellige læsestrategier.


U
dnytte it og mediers muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation.


Anvende ordbøger, grammatiske oversigter og stavekontrol hensigtsmæssigt.


A
nvende viden om skriveprocessens faser.


S
krive fra idé til færdig tekst, herunder indsamle stof og disponere et indhold.


V
ælge arbejdsform i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave.Understøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer.

 

Kultur- og samfundsforhold:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at.

 

Anvende viden om levevilkår, værdier og normer i engelsktalende lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier.


P
erspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande.


V
urdere forskellige kilders troværdighed, herunder informationer fra elektroniske medier.

Anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel i og uden for skolen.

Delmål for faget engelsk

Efter 3. klassetrin

Kommunikative færdigheder


Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


Forstå sætninger og udtryk anvendt i forbindelse med nære og genkendelige emner som familie og dagligdag, skole, dyr, fritid, ferier og højtider.


Følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om genkendelige emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om.


S
vare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole.

Deltage i sproglege og små rollespil.


L
æse korte, sprogligt helt enkle tekster om dagligdags emner.


U
dnytte bånd- og billedstøtte i forbindelse med læsning.


F
inde informationer i let tilgængelige sagtekster.


S
krive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære og genkendelige emner som familie og interesser.

 

Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at.

 

Have et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære og genkendelige emner.


U
dtale de engelske ord, der arbejdes med.


K
ende til ental og flertal.


F
ornemme ud fra tekst og sammenhæng, om noget foregår nu, før eller i fremtiden.


S
tave enkle ord og udtryk.

 

Sprogtilegnelse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen ikke slår til.


U
dnytte nogle af de muligheder, der er for at opsøge engelsk uden for skolen


Anvende enkle kommunikationsstrategier, først og fremmest bede om hjælp til at udtrykke sig og anvende kropssprog og mimik.


H
ave mod på at gætte i forbindelse med forståelse af lytte- og læsetekster

Indgå i par-arbejde og sammen med partneren selvstændigt udføre en opgave eller en kommunikationsleg.

 

Kultur- og samfundsforhold:


Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


Kende til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA inden for emner som familie, skole, dyr, interesser, fritid, ferie og højtider.


Give enkle eksempler på forskelle mellem engelsksproget kultur og egen kultur.


K
ende til eksempler på engelsksproget børnekultur, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger.

 

Efter 6. klassetrin:

Undervisningen foregår hovedsagligt individuelt og i par. Eleverne arbejder med skolens egne klasseopdelte engelskmaterialer.

Materialerne lever fagligt op til de trinmål, som Undervisnings-ministeriet har udstukket i Fælles mål.

 

Ofte afholder vi fællestimer med diskussioner, diktater, gruppearbejder, grammatiklære, osv.


Både i grupperne og i klassen lærer eleverne via samtalen og diskussionen at lytte, at udtrykke sig sammenhængende om deres viden, at argumentere for meninger, at dele oplevelser osv.

De lærer at argumentere og at forholde sig åbent til andres fremlæggelser.

 

Kommunikative færdigheder:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


F
orstå tilstrækkeligt for at kunne udføre almindelige handlinger i dagligdags situationer.


F
orstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner.


S
tille spørgsmål og udveksle informationer og ideer inden for kendte og centrale emner og situationer.


F
remføre et rollespil for tilskuere.


P
ræsentere et forberedt emne i form af planche, lyd- og billedmedieproduktion eller rollespil.


Referere i et enkelt sprog inden for kendte emner.


L
æse enkle personlige breve, meddelelser og instruktioner fra dagligdagen.


L
æse enkle skønlitterære tekster og sagprosatekster, bl.a. med støtte i lyd- og billedmedier.


U
ddrage informationer fra forskellige medier i tilrettelagte forløb.


U
dtrykke fantasi og oplevelser i et enkelt sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser.

 

Sprog og sprogbrug:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende almindelige omgangsformer på engelsk.


Anvende et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner


A
nvende omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt


U
dtale sproget, så det er umiddelbart forståeligt


Anvende en viden om centrale grammatiske områder, især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former, når fokus er på den grammatiske form


S
tave hyppigt forekommende ord.

 

Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Udnytte nogle af de muligheder, der er for at bruge engelsk uden for skolen

 

Anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder kropssprog og mimik samt omskrive eller bede om hjælp til at udtrykke sig.

 

Gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning


A
nvende en grundlæggende viden om læsestrategier, især skimming, skanning og læsning efter hovedindhold


A
nvende computeren til kommunikation


F
oretage "ord til ord" opslag i en ordbog


U
dnytte en grundlæggende viden om skriveprocessens faser

Anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en fremlæggelse.

 

Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


Tale med om ungdomskulturer i engelsktalende lande, først og fremmest på baggrund af arbejdet med musiktekster, blade, film, tv og internettet.

 

Kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande, især fra arbejdet med skønlitterære tekster.


D
rage sammenligninger mellem bl.a. højtider, geografiske og historiske forhold i egen og fremmed kultur..


Anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel, først og fremmest i forbindelse med e-mail og samarbejdsprojekter.

 

Efter 9. klassetrin

 

Kommunikative færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen.

 

Forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier, hvor forskellige sociale og regionale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige.

 

Følge med i og deltage i en samtale mellem flere indfødte sprogbrugere.

 

Deltage uforberedt i samtaler om kendte emner


F
remlægge et forberedt stofområde selvstændigt


Præsentere et emne, alene eller sammen med andre, ved hjælp af praktisk-musiske udtryksformer


Redegøre for erfaringer, følelser, holdninger og viden i forbindelse med samtaler og debatter om almindeligt kendte emner


Læse, forstå og referere hovedindholdet af skrevne tekster i dagligdags sprog inden for mange forskellige genrer og inden for genkendelige emner og problemstillinger


Uddrage og anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner og problemstillinger


U
dtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende, skriftlig form

Afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren, når der er tale om teksttyper fra dagligdagen.

 

Sprog og sprogbrug:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

udtrykke sig hensigtsmæssigt inden for almindeligt forekommende sociale omgangsformer.

 

Udtrykke sig uformelt mundtligt og skriftligt.


A
fpasse stilen efter modtager, situation og teksttype.


Anvende en basisviden om gængse teksters opbygning.


A
nvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd inden for gængse emneområder og problemstillinger.


A
nvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt.


Anvende en grundlæggende viden om faste vendinger og kulturbundne udtryk inden for områder, der kan føre til misforståelser.

Have en udtale, der ligner britisk og amerikansk sprogtone.


Anvende viden om centrale grammatiske områder, især ordklasser, ordstilling, verbernes former og funktioner, når fokus er på den sproglige form.


Anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig.

 

Sprogtilegnelse:


Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


Udnytte de muligheder, der er for at opsøge og bruge engelsk uden for skolen

Være bevidste om, hvordan de bedst tilegner sig engelsk


Anvende kommunikationsstrategier, først og fremmest at omskrive og bruge overbegreber, synonymer og lade kropssprog og mimik understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation.Vælge lyttestrategier i forhold til en situation, herunder lytte efter hovedindhold og lytte efter væsentlige detaljer.

Abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante.


Vælge læsestrategier i forhold til teksttype og situation, herunder at læse for at få oplevelse og information eller for at tilegne sig stof.Anvende læsestrategier, skimming og skanning, når store tekstmængder skal overskues, eller der søges efter information.


U
dnytte computerens muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation.


Anvende ordbøger, grammatiske oversigter.


B
ruge stavekontrol hensigtsmæssigt


A
nvende og udnytte viden om skriveprocessens faser


G
ennemføre en aktivitet individuelt og i par- og gruppearbejde


U
nderstøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer.


Kultur- og samfundsforhold:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


Give eksempler på basisviden om værdier og normer i engelsktalende lande med baggrund i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa, musiktekster, blade, film, tv og internettet.

Perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande inden for emner som skole, livsstil, forbrug, fritids- og arbejdsliv og aktuelle problemstillinger.


Benytte informationer fra engelsksprogede kilder.


B
elyse en sag fra flere sider i forbindelse med fremlæggelse af et emne eller i en debat.


Anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i mødet med udlændinge, på rejse og ved brug af e-mail.

 

Formål, slutmål og delmål er taget fra Undervisningsministeriets Fælles Mål. Da vi underviser i engelsk fra 1. klasse er udviklingen i undervisningen en anelse anderledes fra Fælles Mål:

 

Udviklingen i undervisningen:

 

I og med vi er en international skole er der fra forældres og elevers side stor interesse for det engelske sprog, hvilket er en force for undervisningen. En fortrolighed med det engelske sprog er efterhånden en forudsætning for videre uddannelse i Danmark samt i andre lande.

 

Nogle få elever ved allerede, at de vil tage deres ungdoms- og videreuddannelse i et andet land og er derfor stærkt motiverede for at lære sproget, hvilket igen virker motiverende for de andre elever.

Derfor begynder engelskundervisningen som nævnt i 1. klasse, og desuden har vi det som mål, at eleverne skiftevis har klasselærere, der hovedsagligt taler engelsk i hverdagen.

 

Udviklingen i undervisningen fremgår af progressionen i de beskrevne trinmål, som leder frem mod de beskrevne slutmål. Udviklingen kan kortfattet beskrives som følger:

 

1. til 3. klassetrin

 

Begyndelsesvis lærer eleverne det engelske sprog gennem at lytte og gennem leg og sang – de lærer udtale og melodien i sproget. Herefter lærer de helt konkret det engelske alfabet, at tale, læse og skrive korte ord, som ofte gentages og således opbygges deres ordforråd gradvist. Illustrerede læsebøger med tilhørende lytte-cd’er med efterfølgende opgaver benyttes i høj grad.

 

Eleverne opfordres til at samtale med læreren og hinanden – at prøve sig frem og blive vant til at formulere sig på et nyt sprog. Eleverne lærer også at skrive korte tekster ud fra egne erfaringer, viden, drømme og fantasi. Elevernes selvtillid som sprogbrugere prioriteres i dette forløb højere end kommunikationsfærdighed og præcision.

 

4. til 6. klassetrin

 

De grundlæggende tale-, læse-, skrive- og stavefærdigheder er en vigtig del af vores pensum, da disse fortsat skal udvikles, styrkes og forankres.

Eleverne præsenteres for litteratur af stigende sværhedsgrad, hvilket opfølges med en stigende fokus på korrektheden og præsentationen af deres skriftlige arbejder og fremlæggelser. I sammenhæng hermed lærer eleverne at bruge både betydnings- og synonymordbog, ligesom de lærer mere avanceret grammatik til brug i det skrevne og talte sprog.

 

Vi lægger vægt på, at eleverne fortsat arbejder med begreber og tilegner sig praktiske færdigheder gennem oplevelse, udforskning og erfaring. Eleverne opfordres til at bruge biblioteket og Internettet i forbindelse med projekter, og de lærer også her at finde brugbare tekster og informationer, som senere kan bruges til en begyndende analyse og lignende.

 

Undervisningen foregår på engelsk med stigende forventning til, at eleverne også benytter sig af engelsk i og uden for undervisningen. Sproget integreres også i hverdagen gennem tværfaglige projekter, fællesaktiviteter og andet samarbejde.

 

 

7. til 9. klassetrin

 

I overbygningen sættes der fokus på, at eleverne danner sig et overblik over deres færdigheder, der nu skal bruges til at lære at analysere i bund, at fortolke og at perspektivere; derfor arbejder vi meget med at sætte tekster og andre udtryksformer i relation til eleverne selv, til fortiden og til samfundet. Der diskuteres meget og deres evne til at udtrykke sig klart og tydeligt udfordres dagligt.

 

De engelskfaglige dimensioner integreres videst muligt. Der arbejdes endnu med diktater, grammatik, skriveøvelser, genrer, mind maps, dispositioner osv. med det sigte at styrke det færdige skriftlige produkt, den sproglige fremlæggelse og ikke mindst elevens selvtillid og selvværd.

 

Kommunikative færdigheder

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger bl.a. fra danskundervisningen.

 

At lytte og forstå er fundamentet i begynderundervisningen.

 

Undervisningen foregår på engelsk, ved at læreren taler engelsk, og eleverne forsøger at bruge sproget.

 

Der udvikles gradvist et klasseværelsessprog med faste vendinger for at hilse, bede om noget osv.

 

Elevernes selvtillid i forhold til at tale engelsk styrkes bl.a. gennem hyppige gentagelser af ord og vendinger, rim, remser, sange og rutiner. Lærerens eget engelsk har en central funktion som sprogmodel for eleverne.

 

Læreren bruger mimik og gestik til at understrege det sproglige udtryk. Undervisningen bygger i høj grad på, at sprog og handling kædes sammen.

 

Eleverne skal i begyndelsen af forløbet opleve sproget ved at lytte og deltage i fælles sange, lege og rollespil. Billeder og levende billeder anvendes til at støtte forståelsen.

 

Bånd og video skal især omhandle nære og genkendelige emner, således at elevernes for-forståelse kan støtte afkodningen af sproget. Der arbejdes med varierede lytteaktiviteter, for at eleverne kan lære sprogets intonation og udtale at kende.

 

Det prioriteres, at eleverne er aktive sprogbrugere, og undervisningen skal lægge op til situationer, hvor eleverne stiller og besvarer enkle spørgsmål.

 

Det er vigtigt, at eleverne oplever, at det er naturligt og nødvendigt at lave fejl, når man skal lære at udtrykke sig på engelsk.

 

Selv om eleverne mangler ord og viden om sprogets systematik, skal de til stadighed opfordres til at udtrykke sig på engelsk.

 

Der arbejdes kontinuerligt med udvikling af elevernes læsefærdighed. I arbejdet indgår læsning af enkelte ord og læsning af enkle tekster bl.a. med lyd og billedstøtte.

 

Læseopgaver, før, under og efter læsningen hjælper eleverne med at forstå teksterne.

 

Elevernes lyst og motivation styrkes gennem arbejdet med varieret autentisk materiale. Sange, reklamer, blade, video, bånd, indtalte cd´er og illustrationer støtter læseprocessen og forståelsen.

 

Skriftsproget tages i anvendelse fra begyndelsen af forløbet, i første omgang for at støtte sprogtilegnelsen, fx af ord og vendinger, men efterhånden også for at give eleverne muligheder for at udtrykke sig på sproget.

 

Elevernes oplevelse af, at skrift både har en praktisk funktion og er en kilde til gode oplevelser, opmuntres gennem mødet med billedtekster, korte meddelelser, digte, SMS, og e-mail. I begyndelsen fokuseres på ord og enkle sætninger, efterhånden arbejdes der med tekster med sætningsforbindere.

 

Sprog og sprogbrug

Eleverne arbejder med at tilegne sig et ordforråd gennem lytning, handling, leg, læsning, selvproducerede ordbøger og tekster.

 

Undervisningen byder på mange muligheder for at få sproglige erfaringer. Gennem imitation og gentagelser med for eksempel nursery rhymes, tongue-twisters og karaoke udvikles elevernes udtale og intonation samtidig med at ordforrådet udvides.

 

Bevidsthed om grammatiske fænomener som ental, flertal og tidsdannelse udvikles bl.a. gennem sprogiagttagelse, enkle mundtlige og skriftlige aktiviteter samt leg.

 

For at støtte elevernes kendskab til almindelige ords retstavning arbejdes der fra begyndelsen med ordgenkendelse og afskrift. Ord kan med fordel samles i bundter og trænes gennem skriftlige aktiviteter, fx krydsord, og eleverne kan samle på ord, fx i hjemmelavede billedordbøger.

 

Sprogtilegnelse

Undervisningen foregår i en tryg atmosfære, så eleverne har lyst til at anvende det, de lærer. Det betragtes som naturligt, at eleverne laver fejl, og det er vigtigt, at eleverne får anerkendelse for deres fremskridt.

 

Elevernes selvtillid som sprogbrugere prioriteres i dette forløb højere end kommunikationsfærdighed og sproglig præcision.

 

Det er vigtigt, at elevernes lyst til at anvende sproget øges gennem mødet med engelsk i dagligdagen i form af musik, computerspil, film og kontakt med engelsktalende, fx i lokalområdet eller på Internettet.

 

Kommunikationsstrategier trænes gennem aktiviteter, fx på video, hvor eleverne anvender mimik og kropssprog, som midler til at gøre sig forståelige, når den sproglige formåen ikke er tilstrækkelig.

 

Eleverne opmuntres til at anvende og udvikle gættestrategier og viden om, at man ikke behøver at forstå hvert ord for at forstå helheden i en lytte- eller læsetekst.


Computeren anvendes bl.a. til spil, læsning og små meddelelser.

Selvstændige arbejdsformer, fx pararbejde, trænes i forbindelse med kommunikationslege og spil.

 

Kultur- og samfundsforhold:

Undervisningens indhold sammensættes, så det giver et varieret billede af kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande.


Undervisningen bygger på konkrete, dagligdags emneområder.


Arbejdet med at finde forskelle og ligheder mellem fremmed og egen kultur er centralt og inddrages med udgangspunkt i varierede, aldersrelevante tekster.


Eleverne præsenteres for et varieret udbud af engelsksproget børnekultur. Eleverne øver sange, rim og remser, danse, lege, spil og lytter og læser fortællinger fra den engelsktalende verden. Herved får de øje på det fremmede og lægger mærke til ligheder landene imellem.


Elevens alsidige personlige udvikling:


Vores skole er en international skole, hvor lærerne dagligt arbejder med at støtte elevens personlige og alsidige udvikling oftest med elevens flersproglige og multi-kulturelle forudsætninger som udgangspunkt.

 

Overordnet forsøger vi at give den enkelte elev nogle muligheder for at omdanne potentiale til kompetence. Det gør vi ved at træne eleven i at begå sig i større sociale sammenhænge og at tage medansvar for det sociale aspekt i gruppen / klassen / skolen, at styrke elevens selvindsigt og ved at støtte udviklingen af ansvar for egen læring, at opmuntre eleven til at udvikle evnen til at stille sig kritisk, at støtte elevens evne til at planlægge, organisere og strukturere efterfulgt af indsigt i diverse enkle evalueringsmetoder. Vi deler udviklingen op: mange måder at lære på, lyst til at lære og at lære sammen med andre.

 

Midlerne, vi bruger for at opnå ovenstående, kan opdeles i to kategorier:

 

Dagligdagen på skolen med dens mange udfordringer

 

Diverse tværfaglige projekter

 

Et par eksempler på hvordan vi arbejder med elevens alsidige personlige udvikling gennem skoleforløbet:

 

At undervise i at fremlægge for klassen og for forældre, samt at give eleverne ansvaret for fremlæggelserne.

 

På den årlige studietur til London er eleverne skiftevis og i par ansvarlige for at lede klassen gennem byen via undergrunden og gaderne til dagens destinationer. 


At bruge engelskfaget i tværfaglige sammenhænge, fx at kombinere engelsk og IT-timerne til at undersøge relevante, engelske hjemmesider i forhold til studieturen til London.


At undersøge og at lære om de kulturelle og samfundsmæssige forskelle mellem de engelsksprogede lande.


At lære om og at fejre nogle engelsktalendes landes højtider, hvor elever har en aktiv rolle i fx dekoration, rollespil, sang og madlavning.


At inddrage relevante samfundsdebatter i undervisningen ved at læse og diskutere engelske avisartikler og at lære dem at forholde sig kritisk.


At gennem det engelske sprog at gøre brug af multimedia for at udvide sine horisonter om andre kulturer og samfundsforhold.

At lære at det er muligt at udtrykke sig gennem et andet sprog end sit eget, gerne kreativt gennem illustrationer, dagbøger, digte og sange.

IMG_6217
IMG_6806
IMG_6506-2
IMG_6192

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *