Evaluering på AIS

Hvorfor skal elevernes udbytte evalueres?

Evaluering i folkeskolen skal medvirke til, at den enkelte elev får mest muligt ud af at gå i skole. Evaluering bygger på den antagelse, at udgangspunktet for udvikling og læring må findes dér, hvor eleven befinder sig.

 Evaluering skal derfor give lærerne indsigt i, hvordan eleverne forstår undervisningens indhold. Og lærerne skal se på elevens faglige resultater som et afsæt for at planlægge passende faglige udfordringer for den enkelte elev fremover. En løbende, systematisk evaluering af og med eleverne vil hjælpe lærerne til at forstå, hvad eleverne får ud af undervisningen, og hvilke måder de lærer på. Samtidig - og det er meget vigtigt – kan det give eleven mulighed for selv at forstå, hvad der får ham eller hende til at lære.

Den løbende interne evaluering skal give læreren viden om elevens samlede skolesituation. Det handler om elevens faglige niveau, elevens mulighed for at udvikle sig og konkrete behov for støtte og udfordringer. Formålet er som sagt at kunne tilpasse undervisningen til både klassen og den enkelte elev, men ønsket er også at kunne melde præcist ud til elev og forældre, hvordan det forholder sig med elevens samlede skolesituation. Hvordan er fx det faglige standpunkt i forhold til de enkelte fag? Hvad er elevens potentialer, og hvilke mål er der for det fremadrettede arbejde? Hvordan kan både forældre og skole støtte eleven i arbejdet? (taget fra www.emu.dk).

 

Evalueringsplan for Amager’s International School:

1.  For at evaluere effektiviteten og kvaliteten af læseplanerne, afholdes der lærermøder for de enkelte klasser og de enkelte fag.

2.  For at hjælpe eleverne til at reflektere over egen indlæringsprocces, evaluerer eleverne i dagligdagen, hvilket kan ske på mange måder, fx vha. logbøger, succeshistorier, reflektionstavler eller spørgeskemaer.

3. For at koordinere hvert fag fra klassetrin til klassetrin og for at skrive elevplaner baseret på lærernes og elevernes evalueringer, afholdes der en pædagogisk weekend.

4.  For at præsentere elevplanerne og evalueringsmetoderne for forældrene, afholdes der i efteråret et fælles forældremøde for hver klasse. Dette afholdes naturligvis også for at tale om det kommende skoleår og for at styrke skole-hjem-samarbejdet og forældrefællesskabet.

5.  For at holde forældrene orienterede om deres barns faglige og sociale fremskridt, skrives der hvert efterår og forår en udførlig, opsummerende evaluering.

6.  For at elever og lærere helt konkret kan se de faglige fremskridt, gives der regelmæssigt korte prøver i alle fag og på alle klassetrin. På den måde kan elevplanen revideres undervejs.

7.  For at styrke skole-hjem-samarbejdet fra dagligdagen, afholdes der mindst en gang årligt et møde mellem klasselæreren og de enkelte forældre, hvor de opsummerende evalueringer og elevplanen er udgangspunkt for samtalen.

8.  For at formidle elevens endelige faglige og sociale fremskridt, som målsat i læseplanen og elevplanen, til elev, forældre og kommende lærere, skrives der ved skoleårets afrunding en endelig evaluering.

Twitter 1
IMG_6506-3
IMG_6792-2
IMG_6302-2