Færdselslære

 

Formål for emnet færdselslære:

Formålet med undervisningen i færdselslære er, at eleverne opnår sikkerhed i at færdes i trafikken uden risiko for sig selv eller andre.

Stk. 2. Eleverne skal opnå viden om de faremomenter og muligheder, som de stilles overfor i trafikken.

Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne bliver opmærksomme og ansvarlige trafikanter. De skal vide, at deres adfærd i trafikken er led i en sammenhæng, som giver dem muligheder, men også medansvar og forpligtelser.

Signalement af emnet færdselslære

Der undervises i færdselslære på 1. - 9. klassetrin.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Sikker trafikal adfærd
 • Samspil, regler og risici
 • Ansvarlighed i trafikken.

I færdselslære skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i de tre områder udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i færdselslære, og når dele heraf indgår i tværgående emner og problemstillinger.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan:

 • arbejde med, analysere og forstå samspillet mellem den enkelte og trafiksikkerheden, også i en samfundsmæssig betydning
 • opnå indsigt i sammenhængen mellem adfærd og risikofaktorer i trafikken.

Læseplan for emnet færdselslære:

Færdselslære er et af folkeskolens tre obligatoriske emner på 1. – 9. klassetrin. Disse emner er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag, dvs. inden for de obligatoriske fags timetalsramme. Der arbejdes fx med faget i klassens time, på temadage og evt. i forb. med tema- eller projektopgaver.

Som regel koordinerer klasselæreren arbejdet med klassens lærere, en evt. færdselskontaktlærer og øvrige ressourcepersoner. Skolens færdselskontaktlærer kan rådgive og vejlede i forbindelse med undervisningen.

Med udgangspunkt i den enkelte elev som trafikant skal undervisningen omfatte konkrete forhold samt praktiske og teoretiske aktiviteter.

Undervisningens indhold skal vælges ud fra lokale, aktuelle eller årstidsbestemte forhold.

Det er nødvendigt at etablere et tæt samarbejde med forældrene, og det vil være en fordel at inddrage politi og gæstelærere i undervisningen. Skolepatruljen står også som et godt eksempel for skolens elever.

1. forløb - 1.-3. klassetrin:

På disse klassetrin arbejdes der meget konkret og ud fra det, børnene kender. Undervisningen omfatter skolevejen og det nære miljø, og der arbejdes med valg af sikre ruter, rigtig og forkert adfærd og bedømmelse af risiko i trafikken. Undervisningen skal endvidere omfatte de færdselsregler og -anvisninger, som er nødvendige for, at eleverne kan færdes sikkert. I undervisningen introduceres de mest basale forholdsregler ved tilskadekomst i trafikken.

I første forløb skal eleverne arbejde med at:

 • vælge sikker adfærd i konkrete situationer med hensyn til fx tid, sted og tegngivning
 • afprøve regler og praktiske færdigheder i lokalområdet
 • kunne orientere sig grundigt som fodgænger og cyklist
 • passe på hinanden i trafikken.

2. forløb - 4.-6. klassetrin:

Udgangspunktet på disse klassetrin er, at eleverne i højere grad end tidligere færdes på egen hånd i den almindelige trafik til fods eller på cykel. Derfor skal undervisningen omfatte kendskab til egne muligheder og begrænsninger, hensigtsmæssig adfærd og øvelse i at vurdere, hvilke risici andre trafikanter frembyder. Undervisningen skal belyse forskellige forhold, som kan forårsage ulykker. Kendskabet til færdselsreglerne vedligeholdes og udbygges. Desuden skal der arbejdes med sammenhængen mellem trafik og miljø. Undervisningen omfatter endvidere elementer af førstehjælp i forbindelse med tilskadekomst i trafikken.

I andet forløb skal eleverne arbejde med at:

 • bruge relevante gå- og cykelregler i kendt og ukendt område
 • orientere sig og vælge hensigtsmæssig adfærd i kendt og ukendt område
 • træffe forholdsregler i situationer med øvrige trafikanter
 • iagttage og afprøve cykling under forskellige fysiske forhold
 • undersøge, hvilken betydning døgnets rytme og forskelligt vejrlig har for samspillet i trafikken
 • cykle sikkert og opmærksomt i trafikken, herunder med brug af tydelig tegngivning
 • undersøge og diskutere konkrete eksempler på uhensigtsmæssig adfærd i trafikken.

3. forløb - 7.-9. klassetrin:

Udgangspunktet på disse klassetrin er, at eleverne i højere grad end tidligere har mulighed for at overskue komplekse sammenhænge. Derfor skal eleverne arbejde med adfærd, ansvarlighed og holdninger i relation til trafik. Undervisningen omfatter risikobevidsthed og hensyntagen i trafikken, samtidig med at kendskabet til relevante færdselsregler og -tavler vedligeholdes og udbygges. Der arbejdes med sammenhængen mellem trafik og miljø. Undervisningen omfatter endvidere forholdsregler ved ulykker, herunder førstehjælp.

I tredje forløb skal eleverne arbejde med at:

 • forholde sig til risikofaktorer og hensyntagen i trafikken som fodgænger, cyklist, knallertkører eller passager i en bil
 • beskrive og analysere forskellige situationer, der har betydning for trafiksikkerheden
 • forstå at tage medansvar og drage omsorg for hinanden
 • fastholde opmærksomheden på orientering og tegngivning
 • forholde sig til følger af uhensigtsmæssig adfærd.

Slutmål for emnet Færdselslære

Sikker trafikal adfærd

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende færdselsregler med relation til egen færden
 • vurdere faktorer, der har betydning for egen og andre trafikanters sikkerhed
 • vurdere hensigtsmæssig, rigtig eller forkert adfærd i forskellige trafiksituationer.

Samspil og risici

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • vurdere risici i forbindelse med køretøjer, trafikanter og veje
 • beskrive risikofaktorer i konkrete trafikale situationer
 • bedømme risiko i forhold til forskellige tidspunkter og årstider
 • beskrive andre trafikanters ansvar og forpligtelser.

Ansvarlighed i trafikken

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • beskrive og vurdere forskellige holdninger til ansvarlighed i trafikken
 • beskrive risiko ved sammenblanding af stimulanser og trafik.
IMG_6527
IMG_6792-2
IMG_6234
sfp 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *