Sundheds- og seksualundervisning

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Formål for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:

Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv. Eleverne skal opnå forståelse af den betydning, seksualitet og familieliv har for sundhed samt af samspillet mellem sundhed og miljø.

 

Stk. 2. Undervisningen skal knyttes til elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre.

 

Stk. 3. Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne udvikler forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed.


Signalement af emnet Sundheds og seksualundervisning og familiekundskab


Der undervises i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab på 1. - 9. klassetrin.


De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

Årsager og betydning

Visioner og alternativer

Handling og forandring

 

I sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i de tre områder udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, og når sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab indgår i tværgående emner og problemstillinger.


De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan:

Anvende viden om sundhed, seksualitet og familieliv for at fremme egen og andres sundhed

Inddrage visioner og nye perspektiver som grundlag for en personlig stillingtagen

Give begrundede løsnings- og handlemuligheder.


Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:

Sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab er et af folkeskolens tre obligatoriske emner på 1.–9. klassetrin. Disse emner er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag, dvs. inden for de obligatoriske fags timetalsramme. Der arbejdes fx med faget i klassens time, på temadage og evt. i forb. med tema- eller projektopgaver.


Som regel koordinerer klasselæreren arbejdet med klassens faglærere og øvrige ressourcepersoner, fx foredrag hos Sex og samliv eller af rusmiddelguiderne og politiets kriminalpræventive afdeling ang. fx vold i hjemmet, alkohol og narkotika. Andre ressourcepersoner kunne være skolens sundhedsplejerske og læge.


Der findes en fælles sum af erfaringer på grund af alder og køn, men alligevel er elevernes forudsætninger ret forskellige, fx familieforhold, socialt miljø, interesser og modenhed. Det tilfører undervisningen spændende dimensioner, at elever fra flere lande og fra forskellige familieformer er til stede i samme klasse; særligt på en skole som vores med mange forskellige nationaliteter kommer mange kulturer til udtryk. Med udgangspunkt i dansk kultur og danske livsformer kan der stilles mange spørgsmål, som både bidrager til at udvikle elevernes forståelse af andre kulturers normer og historie, og som samtidigt sætter tanker i gang om forbedringer af egne forhold. Dette forsøger vi at indarbejde allerede fra de små klasser, da vi har erfaret, at faget bliver relevant og aktuelt for eleverne, når der er plads til, at de kan bidrage med deres egen baggrund og erfaringer.

Delmål:

1. forløb – 1.-3. klassetrin:

Det centrale i undervisningen er elevernes nære omgivelser og dagligdag. Det er i den forbindelse vigtigt, at eleverne udvikler en bevidsthed om forskelligheder i familie- og boligformer.

Undervisningen skal udvikle elevernes bevidsthed om sund mad, bevægelse samt fysisk og psykisk velvære.


Undervisningen omfatter især:

Personlig udvikling gennem natur- og kulturoplevelser


Madkultur og bevægelse


Krop, kropsbevidsthed og kropssprog


Tolerance i forhold til forskellige kulturer


Boligen som ramme for indretning, familieformer og øvrige netværk.

Delmål:

2. forløb – 4.-6. klassetrin:

Undervisningen bør stadig tage udgangspunkt i de nære forhold, men efterhånden inddrages større fællesskaber og netværk i arbejdet. Det er vigtigt at være opmærksom på elevernes forskellige udviklingstrin og modenhed.

Undervisningen omfatter især:

 

 • Sundhed, vaner og livsstil

 • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø

 • Seksualitet, lyst og sansning

 • Familie, bolig og sundhed

 • Sociale netværk.

Delmål:

3. forløb – 7.-9. klassetrin:

Eleverne har i højere grad end tidligere mulighed for at overskue og forholde sig til komplekse sammenhænge, fx at se sundhedsbegrebet i et globalt perspektiv. Derfor bør hovedvægten lægges på elevernes forståelse for individets handlemuligheder set over tid.

Undervisningen omfatter især:

 • fred og sundhed
 • miljø og sundhed
 • samliv
 • sex, sundhed og sygdom.

 

Slutmål for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Årsager og betydning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 

Gøre rede for baggrund for og konsekvenser af udvalgte  sundhedsproblemer


Gøre rede for sammenhængen mellem levevilkår og livsstil


Analysere og vurdere sammenhængen mellem sundhed, forbrug og miljø


Beskrive fysiske og psykiske faktorer og diskutere deres samspil og indvirkning på sundhed og seksualitet


Forholde sig til kønsroller, som de kommer til udtryk i forskellige generationer og i medier


Gøre rede for følelsers og kærligheds betydning for sundhed, seksualitet og familieliv.


Visioner og alternativer:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • Gøre rede for sundhed, seksualitet og familieliv i historiske, Flerkulturelle og internationale perspektiver
 • Gøre rede for betydningen af familien og andre sociale netværk for den Enkelte og for fællesskabet
 • Analysere forestillinger om det gode liv
 • Vurdere alternativer for den enkelte og for fællesskabet.


Handling og forandring:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


Forudsige barrierer i arbejdet med løsnings- og handlemuligheder


Fremlægge og begrunde forslag til løsnings- og handlemuligheder


Diskutere, hvordan negative konsekvenser af seksuallivet kan undgås


Gøre rede for børns og unges rettigheder i skolen, familien og på arbejdspladsen


Tage stilling til forskellige interesser bag kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning.

IMG_6540
IMG_6792-2
IMG_6527
IMG_6302-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *