Tysk

 

FORMÅL FOR FAGET TYSK

Formålet med tyskundervisning er, at eleverne vil kunne forstå talt og skrevet tysk og kunne udtrykke sig forståeligt både skriftligt og mundtligt. – Desuden opbygges gradvist en indsigt i og viden om kultur- og samfundsforhold i de tysksprogede lande. Eleverne skal opbygge interesse for at beskæftige sig med sproget og den tyske kultur. De får indblik heri samt i livsstilen i tysktalende lande, hvilket vil fremme deres internationale forståelse.

Delmål:

LÆSEPLAN 


7. klasse:


Her lærer eleverne at bruge en tyskrelateret ordbog,  og de laver et lille udtalekursus; eleverne lærer den mest basale grammatik, lærer at bruge den, når de skal begynde at udtrykke sig mundtligt; de lærer at opbygge et centralt og aktivt ordforråd. – Eleverne læser lette og korte tekster og lærer at besvare relevante spørgsmål. Hen ad vejen tildeles eleverne små skriftlige øvelser/opgaver. Desuden arbejdes der  mundtligt med emner, der er virkelighedsnære for eleverne.
 

Delmål:

8.-9. klasse:


På dette trin arbejdes der videre med den grundlæggende viden, der blev opnået i 7. klasse. M.h.t.  grammatik arbejdes der på et højere niveau; endvidere arbejdes der med forskellige teksttyper inden for sagprosa og skønlitteratur; her indgår såvel mundtligt som skriftligt arbejde, således at

både ordforråd og forståelse udvides. – I undervisningen indgår lyttetekster og tyske film; dette intensiveres i 9. klasse med henblik på  afgangsprøven.

I løbet af de 3 års undervisningsforløb anvendes følgende arbejds/under-


visningsformer:


I
 grupper

Individuelt

Klassen som helhed

Rollespil

Samtale

Billedmateriale hvor meninger /følelser udtrykkes

Læsning af digte og sangtekster

Tysk musik som der lyttes til

Læsning af uddrag fra aviser og blade 


I videst muligt omfang vælges undervisningsformer og –stof i samarbejde mellem lærer og elever; de centrale kundskabs- og færdighedsområder skal naturligvis dækkes. Som undervisningsmateriale anvendes ”Alles klappt” (Gyldendal), ”Junge Deutsche in Daenemark”, ”Junge Deutsche in Deutschland” (Didactica), lytte- og læsetekster fra materiale til tidligere afgangsprøver i tysk.
 

SLUTMÅL

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne er i stand til at bruge tysk  som kommunikations-middel, både skriftligt og mundtligt, at anvende sprogets opbygning hensigtsmæssigt, herunder udtrykke sig forståeligt, at anvende et centralt ordforråd og anvende faste vendinger på en relevant måde, anvende strategier i forbindelse med kommunikation, forholde sig til væsentlige sider af samfundsforhold, at kende til kultur i tysksprogede lande og kunne sammenligne tysksproget kultur og egen kultur.

IMG_6195
IMG_6506-3
IMG_6170
IMG_6398

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *