Dansk

DANSKUNDERVISNINGEN    AMAGER`S INTERNATIONAL SCHOOL.

Følgende er taget hovedsageligt fra Fælles Mål bøgerne med tilføjede egne kommentarer.

 

Formål for danskfaget fra 1. til 9. klassetrin.

 

Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse.

Undervisningen skal fremme elevernes forståelse for sproget, og vi har til formål at oplive, udvikle og fremme deres lyst til sprog og til at være bevidste om sproget som virkemiddel og udtryksform. Eleverne skal tilegne sig sproget og bruge det i samspil med andre. De skal derfor kunne forholde sig til og analysere forskellige litterære udtryksformer og anden fiktion.


Med det sagt, er det også vores formål, at eleverne skal finde glæde i sproget – undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement. De skal lære, hvordan sproget både kan være smukt og grimt, og hvordan man kan lege med nuancer og genrer. De skal lære, at man som individ og som gruppe kan bruge sproget til at udtrykke individualitet og fællesskab, samt at sproget kan afspejle en udvikling heri.


Undervisningen skal gennem bl.a. læsning af fortidens og vores egen litteratur styrke elevernes opfattelse af sig selv som en del af den danske kultur, den nordiske kultur og som en del af den internationale verden. Undervisningen skal altså også fremme elevernes lyst til at lære de nordiske sprog og til at lære det nordiske kulturfællesskab at kende. Den skal fremme elevernes lyst til at bruge dansk, da den skal udvikle deres bevidsthed om dansk kultur, sprog og sprogbrug samt sprogtilegnelse.

 

Slutmål for faget dansk - efter 9. klassetrin

Det talte sprog:

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at.

 

Tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen.

 

Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form.

 

Bruge kropssprog og stemme i en form, der passer til situationen.

 

Bruge hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling, fx tavle og overheadprojektor.

 

Lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling.

 

Lytte til norsk og svensk med forståelse.

 

Det skrevne sprog - læse:

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at.

 

Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse.

 

Bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie.

 

Fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form.

 

Forholde sig åbent og analytisk til tekster fra forskelligartede medier.

 

Opnå og vise indsigt i forskelligartede teksters og teksttypers egenart og virkemidler.

 

Forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kildetyper (tekster, billeder og lyd) målrettet og kritisk, herunder udvælge, bearbejde og sammenfatte det væsentlige i teksten i forhold til læseformål.

 

Læse norske og svenske tekster med forståelse.

 

Det skrevne sprog - skrive:

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at.

 

Skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen.

 

Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form.

 

Styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst.

 

Anvende og forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster.

 

Anvende layout så tekst og billeder understøtter kommunikationen.

 

Skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed og skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik.

 

Indgå i dialog om egne og andres skriftlige fremstillinger.

 

Bruge informationsteknologi til at organisere, tydeliggøre og præsentere information til en bestemt målgruppe.

 

Fastholde det væsentlige af det, de læser, hører og ser.

 

Sprog, litteratur og kommunikation:

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at.

 

Gøre rede for sproget som handlemulighed og anvende det i en form, der passer til situationen.

 

Tilegne sig kundskaber om sprog og sprogbrug, bl.a. bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning.

 

Have indsigt i sprog, teksters og forskelligartede mediers æstetik og gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation.

 

Opleve og lære om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling, bl.a. gennem kendskab til folkeviser, Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H. C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg.


Gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i tekster og andre udtryksformer.

 

Fortolke, vurdere og perspektivere ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur samt sagprosa og andre udtryksformer på baggrund af såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse.

 

Gøre rede for litterære genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler og anvende dem i en form, der passer til situationen.

 

Tilegne sig kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst, film og drama og udtryksformernes sprog og æstetik.

 

Anvende informationsteknologi til lyd- og billedforløb i fiktive og ikke-fiktive udtryksformer og multimedier i en form, der passer til situationen.

 

Søge forskellig slags information og anvende den bevidst i en form, der passer til situationen.

 

De obligatoriske emner Færdselslære og Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering søges varetages i dansktimerne på alle klassetrin. Undervisningen følger formål og slutmål, der er fastsat for folkeskolen i Fælles Mål.

 

Delmål 1

Efter 3. klassetrin

Det talte sprog:

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 

Samtale og fortælle i improviserede og indøvede situationer.

 

Planlægge og gennemføre mundtlig redegørelse og sagsfremstilling.

 

Skabe sammenhæng mellem egne og andres spørgsmål og svar.

 

Artikulere tydeligt og bruge kropssprog i deres mundtlige udtryk.

 

Udtrykke sig musisk og skabende i ord, tekst og drama. Brug af rytme.

 

Lytte til andre elevers og lærerens oplæsning, indlæg og fortællen.

 

Det skrevne sprog – læse:


Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 

Læse selvstændigt og sammen med en makker.

 

Læse i bøger og på computer og fjernsyn.

 

Benytte forskellige læsestrategier.

 

Læse alene eller parvis, f.eks. med henblik på fremlæggelse for større grupper.

 

Gengive tekster i dramatisk form.

 

Forberede og gennemføre oplæsning og genfortælling for andre.

 

Det skrevne sprog – skrive:

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 

Skrive egne og fælles tekster – både berettende og kronologisk.

 

Læse og lytte til andres tekster i mindre grupper.

 

Skrive små impulsive og eksperimenterende tekster, fx ud fra fatasi, billeder og læste tekster.

 

Stave med stigende korrekthed i egne tekster, herunder almindelige ord, samt anvende lydregler og verbers og substantivers bøjningsformer.

 

Skrive sammenbundet grundskrift med øje for skriftens form, binding og hældning.

 

Skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik.

Udføre og indsætte enkelte illustrationer i egne tekster.

 

Bruge logbøger eller dagbøger som elevens eget holdepunkt og til senere evaluering af forløb.

 

Sprog, litteratur og kommunikation:

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 

Iagttage og forholde sig til eget og andres sprog i tale, tekst og andre udtryksformer.

 

Bruge sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og formidling af viden og være opmærksom på sprogets poetiske funktion, bl.a. rim og remser.

 

Samtale om og forholde sig til tekster – kende forskel på ikke fiktion og fiktion.

 

Producere tekster og andre udtryksformer, være opmærksom på ordklasser.

 

Undersøge genre, handlingsforløb, person- og miljøskildring i tekster og andre udtryksformer.

 

Vide og forholde sig til, at litteratur fra forskellige tider kan afspejle den tid, de er blevet til i, og at de derfor kan afspejle tiders holdninger og værdier.

 

Samtale og forholde sig til kommunikation, herunder afsender, modtager og situationer i forskellige genre.

 

Optage planlagte lyd- og videoproduktioner i mindre produktionshold.

 

Forholde sig til samspillet mellem billede og tekst i egne og andres produktioner.

 

Bruge skolebibliotekets tilbud og muligheder, herunder at søge i bøger og på Internettet.

 

Delmål 2

Efter 6. klassetrin

Det talte sprog:

 

Eleverne lærer gennem gruppearbejde, argumentering og fremlæggelser nødvendigheden af at kunne formulere sig klart i et klart sprog. Vi sammenligner et uklart sprog med det klare og laver øvelser hermed.

 

Eleverne trænes i at kunne udtrykke sig forskelligt i forskellige sammenhænge såsom i fx diskussionen, oplæsningen, responsen og interviewet.


Eleverne opfordres til at tale i grupperne og i klassen som helhed, hvor det at henvise til egne erfaringer og generel viden fremelskes.


Eleverne udtrykker fantasi, følelser, tanker, erfaring og viden i sammenhængende form.

 

Der lægges vægt på stemmen, kropssprogets og den fysiske fremtonings betydning. Denne tydeliggøres fx ved hjælp af rollespil og billedtableauer.

 

Eleverne lærer at bruge egne stikord og grafisk fremstilling som støtte til deres kommunikation.

 

Eleverne lærer at lytte aktivt og stille relevante spørgsmål under konfrontationsundervisning og i forhold til gruppearbejder. Vi laver øvelser med fokus på relevans, konklusion og vurdering af  fx en diskussion. Her lærer de også at lede et mindre møde.

 

Eleverne lærer at forstå simple norske og svenske tekster og andre udtryksformer, lærer nogle ligheder og forskelle at kende igennem højtlæsning og fælles tekstbearbejdelse. Vi sammenligner, hvad der ligger lettest for hos hinanden.


Det skrevne sprog – læse:

 

Eleverne har læselektier for hjemme, ligesom de læser højt både i mindre grupper og i klassen. De rettes, når de læser forkert, og fælles fejl og besværligheder tages op i klassen.

 

Eleverne lærer de forskellige læsemåder at kende, vi forsøger at få det generelle overblik over kortere tekster hurtigt. Dette stemmer overens med EDB-undervisningen, hvor eleverne læser på Internettet.

 

Eleverne lærer at læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning.

 

Eleverne trænes i at understrege, skrive noter i margen, at referere og give et resumé.

 

Eleverne øves i kunsten at læse højt, idet vi tager fat i fx temposkift, genre og rim. Egne og andres tekster benyttes desuden.

 

Vi læser norske og svenske tekster, ser evt. en nordisk produceret tegnefilm.

 

Det skrevne sprog – skrive:

 

Eleverne har med jævne mellemrum skriftlige arbejder for hjemme, nogle er fiktive andre ikke-fiktive. Desuden gøres de opmærksomme på forskellige skriveteknikker gennem kreative skriveøvelser og læsning af forskellige genrer.

 

Eleverne lærer at skrive refererende, berettende, beskrivende, kommenterende og argumenterende.

 

Eleverne lærer at benytte kronologi og flash backs i deres arbejder, så det bliver en sammenhængende oplevelse for læseren. Vi arbejder fx ud fra hukommelse, følelser og viden, gerne i grupper.

 

Eleverne lærer at forholde sig til en andens tekst eller synspunkt ved at skrive fx berettende og kommenterende herom.

 

Eleverne lærer at indsamle stof, at gøre brug af et mind map og en disponering, inden teksten påbegyndes. Vi arbejder med at teksten har en afsender og en modtager.

 

Eleverne har allerede lært meget grammatik, men denne øves også. Eleverne provokeres i skriveøvelser til fx at bruge et vis antal adjektiver eller kun at skrive i fremtidsformen ligesom sammensætninger øves. Grammatikken i egne tekster trænes.

 

Eleverne kan allerede slå op i ordbøger. Vi laver desuden ordbogsøvelser, hvor de slår ord op på tid. Desuden lærer de at bruge et simpelt tekstprogram med ordbog på computeren. Herudover har vi regelmæssige diktater, hvor stavningen og grammatikken øves.

 

Eleverne bliver i læsningen vant til at se afsnit, replikker, tegnsætning osv. Dette tager vi op både i klassen og individuelt, så de gør brug at dette i deres egne arbejder.

 

Eleverne opfordres til at lave illustrationer til deres egne og andres tekster. Der lægges vægt på tekst og illustration som helhed. Vi sætter her fokus på tekstens mest relevante dele, så layoutet bliver harmonisk.

 

Der lægges vægt på elevernes sammenbundede, rytmiske og æstetiske håndskrift. Øvelser som de flydende ovaler, at skrive i kuglepen og hurtigskrivning benyttes.

 

Eleverne lærer at skrive på computer, hvilket stemmer overens med vores EDB-undervisning. De lærer tastaturets forskellige tegn at kende.

 

Eleverne både får og giver konstruktiv kritik på tekster, som de evt. har læst højt i grupper.

 

Der lægges vægt på, at skrevne notater eller hurtigskrivning har reel værdi i forhold til at overskue eller at komme i gang med et emne. Dansktimernes logbog spiller her en rolle.

 

Sprog, litteratur og kommunikation:

 

Eleverne lærer at bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden samt manipulation og at have viden om sprogets poetiske funktion.

 

Under arbejdet med læste tekster analyserer vi, hvordan og hvorfor forfatteren har brugt sproget i genren. Vi forsøger at finde en sammenhæng.

 

Som ovennævnt ser vi på sproget og forsøger at differentiere mellem forskellige virkemidler. Vi prøver at efterligne og lege med sprogrigtigheden i egne og andres tekster.

 

Vi undersøger sproglige virkemidler, bl.a. ved forskellige højtlæsningsteknikker til samme tekst eller digt og ved associationsøvelser til stemningsrige ord.

 

Eleverne har allerede en god grammatisk viden, men vi arbejder fx med sætningerne og deres led. De tilegner sig viden om de forskellige ordklasser og deres funktion i sproget. Dette styrker også deres tegnsætning.


Eleverne gøres opmærksomme på forskellen mellem det talte og det skrevne sprog. Denne tydeliggøres fx ved at skrive og analysere tekster med samme budskab i de to sprog.

 

Vi forsøger at danne en overfladisk tidslinje af kendt dansk litteratur. At eleverne kender til litteraturens foranderlighed og at den afspejler den tid, den er blevet til i.


Gennem analyse i grupper og i klassen af læste eller selvskrevne tekster finder vi værdier og budskaber, der siger noget om forfatteren, og den tid forfatteren beskæftiger sig med.

 

Som ovennævnt analyserer, fortolker og perspektiverer vi sammen. Vi arbejder med, hvordan vi som læsere forholder os til teksten og andre udtryksformer, hvilke forskellige baggrunde og værdier har vi til fælles med teksten.

 

Vi oplister forskellige genrer inden for fiktion og ikke fiktion for overblikkets skyld. Vi ser på, hvem genren kunne henvende sig til.


Som ovennævnt analyserer vi sammen. Vi arbejder både med lyn-analyse og grundig-analyse (genre, hovedindhold, komposition, tema osv.). Eleverne analyserer også individuelt og i grupper. De lærer også her at kunne argumentere og fremstille sine synspunkter for andre.


I disse analyser og fremlæggelser opfordres eleverne til at bruge et hensigtsmæssigt layout og passende illustrationer til at underbygge deres udtryksform. Desuden er rollespil og egne fotografier en mulighed.


Eleverne trænes i at analysere sig til information fra tekster, men også i at hente information fra Internettet og ved at ringe op til de rette under fx gruppearbejder samt at forholde sig til resultaterne.

Delmål 3

Efter 9. klassetrin

Det talte sprog:

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at.

 

Bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion.

 

Vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen.

 

Fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten.


Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form.

 

Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation.

 

Bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig fri af manuskript.


Lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling.


Fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer.


Forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene.

Det skrevne sprog - læse:

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at.

 

Læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning.

 

Benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet - oversigtslæse, punktlæse og nærlæse.

 

Fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater.

 

Læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form.

 

Læse norske og svenske tekster.

 

Det skrevne sprog - skrive:

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at.

 

Vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet.

 

Skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen.

 

Skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende.

 

Indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen.

 

Styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst.

 

Forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster.

 

Bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster.

 

Bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer.

 

Bruge nyt afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster.

 

Anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation.

 

Skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed.

 

Skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik.

 

Give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster.

 

Bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater.


Sprog, litteratur og kommunikation:

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at.

 

Bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation, formidling af viden samt sprogets poetiske funktion.

 

Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation.

Forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster.

Gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem.

Kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget.

 

Anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i.

 

Kende til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed.

 

Vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider.

 

Fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse.

 

Kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion.

 

Gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre.

 

Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form.

 

Søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig.

 

Udviklingen i undervisningen

1. til 3. klassetrin

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Eleverne taler om egne erfaringer, viden, drømme og fantasi. Vi lægger vægt på, at eleverne arbejder med begreber og praktiske færdigheder gennem oplevelse, udforskning og erfaring. Vi tager ofte på ture for at fremme forståelsen for den danske kultur og det danske sprog – vi mener, at det er af stor vigtighed at se, røre og fornemme på egen hånd; eleverne tilegner sig viden gennem sanserne.

 

De grundlæggende læse-, skrive-, og stavefærdigheder er en vigtig del pensummet. Der lægges vægt på, at eleverne skriver meget for at fremelske deres naturlige tilgang til det at skrive og til at udtrykke sig herigennem. Desuden læses der højt både i grupper og i klassen for at træne elevernes evne til at lytte og at læse og desuden for at udvide deres ordforråd gennem opklaring af nye ord.

Der arbejdes desuden med et par lette norske og svenske tekster.

 

4. til 6. klassetrin

 

Vi lægger vægt på, at eleverne fortsat arbejder med begreber og tilegner sig praktiske færdigheder gennem oplevelse, udforskning og erfaring. Vi arbejder med begyndende analyse: De fælles tekster læses meget grundigt – oplæsning, gennemgang af centrale ord og begreber, elevernes egen omhyggelige læsning og efterfølgende behandling og fortolkning.


De grundlæggende læse-, skrive- og stavefærdigheder er en vigtig del af vores pensum, da disse fortsat skal udvikles, styrkes og forankres.


Eleverne præsenteres for litteratur af stigende sværhedsgrad, hvilket opfølges med en stigende fokus på korrektheden og præsentationen af deres skriftligt arbejde og fremlæggelser.

Der arbejdes med litteraturen som kulturformidler. Det nordiske fællesskab og de nordiske sprog indgår i undervisningen, de sammenlignes fx med det danske sprog.

7. til 9. klassetrin


I overbygningen sættes der fokus på, at eleverne danner sig et overblik over deres færdigheder, der nu skal bruges til at lære at analysere i bund, at fortolke og at perspektivere; derfor arbejder vi meget med at sætte tekster og andre udtryksformer i relation til eleverne selv, til fortiden og til samfundet. Der diskuteres meget og deres evne til at udtrykke sig klart og tydeligt udfordres dagligt.

 

De danskfaglige dimensioner integreres videst muligt. Der arbejdes endnu med diktater, grammatik, skriveøvelser, genrer, mind maps, dispositioner osv. med det sigte at styrke det færdige skriftlige produkt, den sproglige fremlæggelse.


Elevens alsidige personlige udvikling

Vores skole er en international skole, hvor lærerne dagligt arbejder med at støtte elevens personlige og alsidige udvikling oftest med elevens flersproglige og multi-kulturelle forudsætninger som udgangspunkt.

 

Overordnet forsøger vi at give den enkelte elev nogle muligheder for at omdanne potentiale til kompetence. Det gør vi ved at træne eleven i at begå sig i større sociale sammenhænge og at tage medansvar for det sociale aspekt i gruppen / klassen / skolen, at styrke elevens selvindsigt og ved at støtte udviklingen af ansvar for egen læring, at opmuntre eleven til at udvikle evnen til at stille sig kritisk, at støtte elevens evne til at planlægge, organisere og strukturere efterfulgt af indsigt i diverse enkle evalueringsmetoder. Vi deler udviklingen op: mange måder at lære på, lyst til at lære og at lære sammen med andre.

 

Midlerne, vi bruger for at opnå ovenstående, kan opdeles i to kategorier:

 

Dagligdagen på skolen med dens mange udfordringer.

 

Diverse tværfaglige projekter.

 

Et par eksempler på hvordan vi arbejder med elevens alsidige personlige udvikling gennem skoleforløbet:

 

At undervise i demokrati og ansvar både gennem tekster og gennem brug af elevrådet, debat, ”klagekasser” og indlæg i skole- og klassenyhedsbreve.


At få eleverne til at være med til at beslutte emner for (også tværfaglige) projekter.


At inddrage relevante samfundsdebatter i undervisningen ved at læse og diskutere avisartikler og at lære dem at forholde sig kritisk.


At undervise i at fremlægge for klassen og for forældre, samt at give eleverne ansvaret for fremlæggelserne.


At sammenligne den danske kultur med andre gennem forløb, årlige kulturuger og -dage. Det er af stor nødvendighed for elevernes trivsel og indlæring, at de ikke har uenigheder indbyrdes pga. kulturelle forskelligheder.

IMG_6302-2
IMG_6195
IMG_6527
IMG_6234

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *